newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSZmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH

2012-10-01


Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.


Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
  • Konto Sezam Start zmienia siê w Dopasowane Konto
  • Konto Sezam <26 zostaje zast±pione przez Cool Konto
  • Konto Sezam Direct zmienia nazwê na Lubiê to! Konto

W wyniku wprowadzenia zmian Klienci Banku BPH bêd± mieli mo¿liwo¶æ wyboru rachunku dostosowanego do ich aktywno¶ci, potrzeb czy sposobu korzystania z konta:

 

  • Dopasowane Konto to rachunek dla aktywnych Klientów, którzy nie chc± ponosiæ op³at za konto. 0 z³ op³aty za prowadzenie konta zap³ac± Klienci, którzy zapewni± comiesiêczne wp³ywy na konto w wysoko¶ci min. 1000 z³, a Klienci, którzy wykonaj± min. 4 transakcje bezgotówkowe kart± w miesi±cu nie zap³ac± za jej u¿ywanie. W przypadku braku spe³nienia ww. warunków – miesiêczna op³ata za prowadzenie konta wyniesie 7 z³, za¶ op³ata za posiadanie karty – 3 z³.
  • Cool Konto to konto dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej do 18 roku ¿ycia. Nowo¶ci± jest mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku nawet dla dzieci poni¿ej 13 roku ¿ycia. Dzieci i m³odzie¿ do 18 r.¿. nie ponosz± miesiêcznych op³at za prowadzenie rachunku ani za posiadanie karty.
  • Z my¶l± o Klientach lubi±cych korzystanie z nowoczesnych kana³ów kontaktu z Bankiem, takich jak bankowo¶æ internetowa czy bankowo¶æ mobilna, w naszej ofercie znalaz³o siê Lubiê to! Konto. Parametry produktu pozostaj± takie same, jak w przypadku Konta Sezam Direct (0 z³ za prowadzenie konta oraz 0 z³ za u¿ywanie karty przy min. 4 transakcjach bezgotówkowych w miesi±cu).

 


Wprowadzone zmiany daj± Klientom mo¿liwo¶æ wyboru odpowiedniego produktu z szerokiej gamy kont osobistych, w której znajduj± siê równie¿: Kapitalne Konto, Maksymalne Konto oraz konto walutowe (gdzie równie¿ wprowadzili¶my zmiany uatrakcyjniaj±c ofertê karty Visa Classic WalutowaZobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%