newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSZ kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami

2012-04-02


Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.


Przypomnê, ¿e w ramach Ratio zad³u¿enie z tytu³u p³atno¶ci lub przelewów wykonanych za pomoc± karty kredytowej mo¿na roz³o¿yæ na 6 do 18 nisko oprocentowanych rat. Ratio mo¿na uruchomiæ w ka¿dej chwili kontaktuj±c siê z doradc± pod numerem 1 9999 i wybraæ opcjê „Uruchomienie kredytu Ratio w karcie kredytowej’ (trzeba koniecznie pamiêtaæ, ¿e Ratio mo¿na uruchomiæ najpó¼niej w ci±gu 14 dni od dnia rozliczenia transakcji, kwota minimalna Ratio to 500 z³ a maksymalna to 75% limitu przyznanego w karcie kredytowej).

 

Teraz dodatkowo ka¿dy posiadacz karty kredytowej, który skorzysta z opcji Ratio ma szansê zdobyæ nagrodê:

 

  • bon prezentowy o warto¶ci 40 z³ na zakupy w sklepie Merlin.pl  (w pierwszym etapie – od 2 kwietnia do 6 maja 2012 r.) – kod, który jest wysy³any  SMS-em w jest  gotowy do zrealizowania w sklepie Merlin.pl,
  • bilet do Multikina (w drugim  etapie – od 28 maja do 24 czerwca 2012 r.) – bilet otrzymasz po okazaniu w kasie Multikina kodu, który zostanie wys³any SMS-em.

 

Wystarczy w okresie trwania konkursu  – miêdzy 2 kwietnia a 6 maja lub 28 maja a 24 czerwca 2012 r. – uruchomiæ us³ugê RATIO u doradcy (zadzwoniæ pod numer 1 9999 i menu wybraæ opcjê „Uruchomienie kredytu Ratio w karcie kredytowej”, aby po³±czyæ siê z doradc±) i nastêpnie zarejestrowaæ siê na stronie konkursowej www.bzwbk.pl/RationalneZgloszenie.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.

Jak zarobiæ na karcie kredytowej?
A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%