newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSWielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole

2012-03-21


Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.


Z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Wielkanocnych bank przygotowa³ z partnerami Klubu Rabatowego specjaln± ofertê.

 

Najnowsza promocja Credit Agricole skierowana jest do wszystkich posiadaczy kart debetowych i kredytowych banku, którzy pomiêdzy 19 marca a 7 kwietnia wybior± siê na przed¶wi±teczne zakupy. Bêd± on mogli skorzystaæ nie tylko z atrakcyjnych rabatów, a tak¿e - dokonuj±c zakupów u wybranych partnerów klubu - otrzymaæ s³odkie podarunki.

 

Smakosze mog± skorzystaæ ze specjalnej oferty delikatesów Alma. P³atno¶ci kartami Credit Agricole nagrodzone bêd± czekoladkami. Z kolei koneserów wykwintnych smaków z pewno¶ci± zainteresuje propozycja La Passion du Vin, gdzie klienci Credit Agricole otrzymaj± a¿ 25 proc. zni¿kê.

 

Natomiast salony wyposa¿enia wnêtrz home&you przygotowa³y ofertê rabatow± (wa¿n± od 24 marca) dla tych, którzy chc± zadbaæ o wiosenny wystrój swojego mieszkania lub domu.

 

Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska to oferta przygotowana z my¶l± o klientach, którzy chc± jak najefektywniej korzystaæ z kart p³atniczych i jednocze¶nie oszczêdzaæ. Program umo¿liwia otrzymywanie rabatów ju¿ w momencie dokonywania p³atno¶ci kart± - rabat zostaje naliczony od razu przy kasie. Jest to sprawdzona formu³a, lubiana przez posiadaczy kart, poniewa¿ przynosi ona natychmiastow± korzy¶æ. Credit Agricole oferuje mo¿liwo¶æ korzystania przez klientów ze sta³ych rabatów, udzielanych w sklepach partnerów programu przez ca³y rok oraz  z rabatów dodatkowych - dostêpnych podczas specjalnych akcji, np. sezonowych.

 

Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska obejmuje w tej chwili 6 500 sklepów i jest najwiêkszym programem tego typu w kraju. Klub wspó³pracuje z partnerami reprezentuj±cymi ró¿ne bran¿e. S± to zarówno du¿e ogólnopolskie firmy (np. ¯abka, Yves Rocher, Monnari, RTV EURO AGD, 4f, Fotojoker, Pizza Dominium, ubezpieczyciele: Liberty Direct i LINK4), jak i mali lokalni przedsiêbiorcy, co jest kolejnym wyró¿nikiem propozycji Credit Agricole Bank Polska.

 

Szczegó³y na temat wysoko¶ci rabatów oraz lista partnerów bior±cych udzia³ w marcowej promocji dostêpna jest na stronach Klubu Rabatowego: www.klubrabatowy.pl.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.

Jak zarobiæ na karcie kredytowej?
A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%