newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSRok bezp³atnych bankomatów dla studentów

2012-03-26


Studentom, którzy otworz± rachunek osobisty eKONTO, mBank oferuje promocjê, w ramach której przez rok mog± bezp³atnie korzystaæ ze wszystkich bankomatów krajowych i zagranicznych.


Rok bezp³atnych bankomatów dla studentów

To kolejny etap dzia³añ, w których wychodzimy naprzeciw studentom. Przeprowadzone przez nas badania rynkowe wyra¼nie pokazuj±, ¿e darmowa mo¿liwo¶æ korzystania ze wszystkich bankomatów jest us³ug± przez m³odzie¿ akademick± szczególnie oczekiwan±. To du¿a wygoda, ale tak¿e ulga dla studenckiego portfela. Przyk³adowo,  realizuj±c w miesi±cu 10 wyp³at z obcych bankomatów, ¿ak mo¿e zaoszczêdziæ nawet 50 z³  - podkre¶la Arkadiusz Pielechowicz, odpowiedzialny za wprowadzenie promocji w mBanku.

 

Dodatkowo studenci otwieraj±c obecnie eKONTO, otrzymaj± za darmo mPykacz – zbli¿eniow± kartê debetow± MasterCard Debit Brelok PayPass w postaci  wygodnego breloka do kluczy. Ponadto, ka¿dy student, który teraz za³o¿y rachunek w mBanku, a pó¼niej  dokona transakcji bezgotówkowych na kwotê co najmniej 100 z³, otrzyma w prezencie pendrive’a.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

PKO Konto dla M³odych PKO Konto dla M³odych
Zero z³otych za prowadzenie konta i przelewy internetowe, bezp³atne wyp³aty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na ¶wiecie, 10 proc. premii za p³atno¶ci kart± w sieci, a dodatkowo mo¿liwo¶æ skorzystania z preferencyjnego kredytu studenckiego.

Promocja w Koncie Direct dla osób w wieku 13-18 lat Promocja w Koncie Direct dla osób w wieku 13-18 lat
ING Bank ¦l±ski wprowadzi³ specjaln± ofertê dla osób w wieku 13-18 lat korzystaj±cych z Konta Direct. Klienci w tej grupie wiekowej zostali zwolnieni z op³aty za u¿ytkowanie karty p³atniczej do rachunku a¿ do uzyskania przez nich pe³noletno¶ci.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

Ponad 300 tys. u¿ytkowników bankowo¶ci mobilnej mBankuPonad 300 tys. u¿ytkowników bankowo¶ci mobilnej mBanku
Ju¿ ponad 300 tys. klientów mBanku korzysta z dostêpnych rozwi±zañ bankowo¶ci mobilnej, w tym lekkiej wersji serwisu transakcyjnego, aplikacji na iPhone’a i iPada oraz aplikacji na urz±dzenia wyposa¿one w system Android.

mBank po raz trzeci Z³otym Bankiem mBank po raz trzeci Z³otym Bankiem
Kolejna edycja plebiscytu „Z³oty Bankier”, w którym wybierane s± najlepsze produkty finansowe, ponownie zakoñczy³a siê triumfem najwiêkszego banku wirtualnego.

mBank wprowadza aplikacje na AndroidamBank wprowadza aplikacje na Androida
Po wprowadzeniu lekkiej wersji serwisu transakcyjnego oraz nowych aplikacji na urz±dzenia Apple, mBank przedstawia klientom aplikacjê na telefony wyposa¿one w popularny system Android.

mBank pokazuje siê studentom mBank pokazuje siê studentom
Na polskich uczelniach oraz w najwa¿niejszych punktach akademickich pojawi± siê kreacje zachêcaj±ce do skorzystania z us³ug banku, a studenci, którzy stan± siê klientami mBanku, bêd± mogli skorzystaæ z dwóch promocji.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%