newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSRachunek oszczêdno¶ciowy - OKO Business z oprocentowaniem 3,75% dla firm

2012-03-07


ING Bank ¦l±ski wprowadzi³ do oferty rachunek oszczêdno¶ciowy OKO Business dla klientów korporacyjnych. Rachunek umo¿liwia lokowanie nadwy¿ek finansowych w bardzo elastyczny sposób, gwarantuj±c jednocze¶nie wy¿sze ni¿ dotychczas oferowane oprocentowanie.


Rachunek oszczêdno¶ciowy - OKO Business z oprocentowaniem 3,75% dla firm

Nowy produkt w naszej ofercie jest odpowiedzi± na zapotrzebowanie ze strony klientów na mo¿liwo¶æ elastycznego lokowania nadwy¿ek finansowych na wy¿ej oprocentowanym rachunku. Oczekujemy, ¿e dziêki OKO Business ilo¶æ ¶rodków powierzonych nam przez klientów korporacyjnych bêdzie jeszcze wiêksza ni¿ dotychczas – powiedzia³Micha³ Boles³awski, cz³onek Zarz±du ING Banku ¦l±skiego odpowiedzialny za ofertê korporacyjn±.

 

OKO Business to oprocentowany rachunek oszczêdno¶ciowy w PLN, s³u¿±cy do lokowania nadwy¿ek finansowych, z oprocentowaniem na poziomie 3,75%, niezale¿nie od kwoty salda na rachunku. Nowy produkt jest skierowany do klientów korporacyjnych posiadaj±cych rachunek bie¿±cy w PLN oraz dostêp do systemu bankowo¶ci elektronicznej ING BusinessOnLine. Otwarcie i prowadzenie rachunku OKO Business wynosi 0 z³. Pierwszy przelew elektroniczny w miesi±cu na rachunek w³asny prowadzony w ING Banku ¦l±skim jest bezp³atny, za ka¿dy kolejny op³ata wynosi 50 z³.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%