newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPrzetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!

2012-03-01


Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.


Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!

Warunkiem skorzystania z promocji jest otwarcie nowego konta – Kapitalnego lub Maksymalnego, oraz zapewnienie wp³ywów w wysoko¶ci minimum 1500 z³otych miesiêcznie. Z promocji wy³±czone s± wp³ywy z rachunków w³asnych Klienta w Banku BPH. Okres, za który nie bêdzie pobierana op³ata, zale¿y od tego, w ilu miesi±cach Klient spe³ni warunki oferty specjalnej. Nowe konto nie mo¿e byæ kontem przekszta³conym z rachunku innego typu.

 

Standardowa miesiêczna op³ata za prowadzenie Kapitalnego Konta wynosi 9,99 z³, a Maksymalnego – 14,99 z³, przy czym Bank nie pobiera op³at za wiele codziennych transakcji. W praktyce oznacza to:

 

  • 0 z³ za wyp³atê gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce z kart± do Kapitalnego konta oraz ze wszystkich bankomatów za granic± z presti¿ow± kart± MarsterCard Debit Gold do Maksymalnego konta;
  • 0 z³ za wydanie, wznowienie i obs³ugê karty do konta;
  • 0 z³ za przelewy krajowe w z³otych realizowane w oddzia³ach i placówkach partnerskich Banku oraz za po¶rednictwem bankowo¶ci telefonicznej i Internetu;
  • 0 z³ za regulowanie rachunków w formie poleceñ zap³aty (np. za gaz, energiê elektryczn±, telefon);
  • 0 z³ za realizacjê zleceñ sta³ych (np. op³aty za Internet, czynsz, telewizjê kablow±);
  • 0 z³ za dostêp do konta przez Internet za po¶rednictwem platformy Sez@m.

Posiadacze tych kont mog± liczyæ na pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach w domu oraz podczas podró¿y dziêki szerokiemu, bezp³atnemu pakietowi us³ug assistance. Specjalny pakiet us³ug przygotowany dla Klientów Banku BPH zawiera miêdzy innymi: assistance medyczne, domowe oraz samochodowe, ³±cznie z us³ug± after party driver. Maksymalnemu Kontu towarzyszy dodatkowo ubezpieczenie w podró¿y.

 

Nasi Klienci nie musz± wierzyæ nam na s³owo, dlatego oferujemy im mo¿liwo¶æ przetestowania naszych kont bez op³aty za prowadzenie nawet przez rok. Jeste¶my przekonani, ¿e Klienci doceni± wygodê w zarz±dzaniu finansami i bezpieczeñstwo, które zapewnia pakiet assistance i potem sami zdecyduj±, czy chc± p³aciæ za prowadzenie konta 9,99 z³ lub 14,99 z³ miesiêcznie i uzyskiwaæ wszystkie te korzy¶ci – powiedzia³ Krzysztof £opatek, Dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych w Banku BPH.

 

Ponadto Klienci posiadaj±cy Kapitalne lub Maksymalne Konto mog± wnioskowaæ o limit w saldzie debetowym, czyli dodatkow± gotówkê na preferencyjnych warunkach, któr± mog± wykorzystaæ w dowolny sposób.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%