newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPrzelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim

2012-09-04


ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.


Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Express ELIXIR to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych realizowanych bezpo¶rednio. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 

Us³uga Express ELIXIR wprowadzona przez ING Bank ¦l±ski umo¿liwia realizacjê przelewów krajowych w z³otych w trybie natychmiastowym bez ograniczeñ czasowych - przez 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu. Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. z³. Z nowego rozwi±zania mog± korzystaæ zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiêbiorcy.

 

Dyspozycjê przelewu Express ELIXIR mo¿na z³o¿yæ w systemie bankowo¶ci elektronicznej ING BankOnLine. Koszt przelewu dla klientów indywidualnych to 5 z³, natomiast op³ata dla przedsiêbiorców wynosi 10 z³. W ramach nowej us³ugi realizowane s± przelewy na rachunki w innych bankach krajowych, które przyst±pi³y do systemu Express ELIXIR za po¶rednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej - obecnie s± to Bank Millenium, Meritum Bank oraz BRE Bank. Us³uga nie obejmuje przelewów na rachunki Urzêdów Skarbowych i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

 

- Poszerzaj±c wachlarz us³ug oferowanych naszym klientom kierujemy siê analiz± ich potrzeb i preferencji - dlatego zdecydowali¶my siê na wdro¿enie systemu Express ELIXIR, który gwarantuje natychmiastowe uznawanie rachunku odbiorcy z tytu³u realizacji przelewu ¶rodków podobnie jak w przypadku przelewów pomiêdzy rachunkami ING Banku ¦l±skiego, które s± realizowane w czasie rzeczywistym bez ograniczeñ czasowych – mówi Marcin Gi¿ycki, dyrektor banku odpowiadaj±cy za produkty i procesy w ING Banku ¦l±skim. Za po¶rednictwem systemu Express ELIXIR przelewy realizowane s± bezpo¶rednio z rachunku p³atnika, na rachunek odbiorcy, bez wykorzystania rachunków firm po¶rednicz±cych i przekazywania ¶rodków poza system bankowy – dodaje Marcin Gi¿ycki.

 

Express ELIXIR jest pierwszym w Polsce i drugim na ¶wiecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalnym systemem rozliczeniowym, umo¿liwiaj±cym bezpo¶redni± realizacjê przelewów natychmiastowych. ¦rodki zgromadzone dla potrzeb rozliczania miêdzy bankami p³atno¶ci wymienianych w systemie Express ELIXIR s± zdeponowane w Narodowym Banku Polskim, a do prowadzenia rozliczeñ w tym systemie nie s± wykorzystywane rachunki pozabankowych podmiotów po¶rednicz±cych.

 

- Express ELIXIR to rozwi±zanie dla osób i firm, którym zale¿y na natychmiastowym ksiêgowaniu pieniêdzy na rachunku odbiorcy. System mo¿e byæ wykorzystywany m.in. do regulowania nale¿no¶ci, których termin sp³aty w³a¶nie mija, a wiêc op³at za us³ugi: telefon, gaz, pr±d czy czynsz, a tak¿e do sp³aty rat kredytu czy kart kredytowych. W przypadku firm, Express ELIXIR umo¿liwia lepsze zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± - wyja¶nia Tomasz Joñczyk, dyrektor linii biznesowej rozliczenia
z Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 

ING Bank ¦l±ski S.A. nale¿y do czo³ówki banków, które wdro¿y³y system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych, opracowany i uruchomiony przez Krajow± Izbê Rozliczeniow± S.A. Dostêpny od czerwca 2012 r. system Express ELIXIR uruchomi³y, oprócz ING Banku ¦l±skiego, 3 inne banki. Wkrótce do grona u¿ytkowników systemu do³±cz± klienci kolejnych banków. Dotychczas umowy wdro¿eniowe podpisa³o ³±cznie 11 banków, w tym 9 z piêtnastki najwiêkszych w Polsce.


rdo: www.ingbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%