newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPrzelew ekspresowy w MultiBanku

2011-05-05


MultiBank wprowadzi³ do swojej oferty przelew ekspresowy, dziêki któremu pieni±dze trafiaj± na konto odbiorcy w ci±gu maksymalnie 15 minut.


Nowa us³uga dostêpna jest dla wszystkich klientów banku, zarówno posiadaj±cych konta indywidualne, jak i firmowe. Dziêki niej przelewy pomiêdzy MultiBankiem a innym bankiem realizowane s± w ci±gu kilkunastu minut, niezale¿nie od miêdzybankowych sesji ksiêgowych.- Wiêkszo¶æ przelewów miêdzybankowych realizowana jest w ci±gu jednego dnia. Termin ten mo¿e okazaæ siê zbyt d³ugim, np. w sytuacji gdy jeste¶my w³a¶cicielem firmy a nasz kontrahent spó¼ni³ siê z uregulowaniem faktury i z tego powodu mo¿emy nie zd±¿yæ wykonaæ przelewów skarbowych czy zap³aciæ w terminie podwykonawcom – mówi Bart³omiej Wasiuk, naczelnik Wydzia³u Klientów Zamo¿nych w MultiBanku. – Natomiast w przypadku klientów indywidualnych wykonanie przelewu ekspresowego mo¿e okazaæ siê bardzo pomocne, gdy zapomnimy o nadchodz±cej racie kredytu czy chcemy przyspieszyæ realizacjê zakupów przez Internet – dodaje Wasiuk.Us³uga przelewu ekspresowego oparta jest na systemie BlueCash firmy Blue Media S.A. Klienci mog± z niej skorzystaæ za po¶rednictwem systemu transakcyjnego, dzwoni±c na multiliniê oraz w placówkach banku.

Klient jednorazowo mo¿e przes³aæ w ten sposób 5 tys. z³. Podczas dnia mo¿e wykonaæ jeden taki przelew. Z³o¿enie dyspozycji odbywa siê w niemal analogiczny sposób jak przy definiowaniu zwyk³ych przelewów.  

- Klient wype³nia formatkê przelewu ekspresowego podaj±c dane odbiorcy. Kolejno zaznacza, ¿e akceptuje „Zasady realizacji przelewów ekspresowych i Regulaminu systemu BlueCash” – mówi Wasiuk. - Po wybraniu odpowiedniej opcji mo¿e te¿ otrzymaæ dodatkowe potwierdzenie dyspozycji przelewu na adres e-mail – dodaje.  Obecnie przelewy ekspresowe z MultiBanku realizowane s± na rachunki prowadzone w 23 g³ównych bankach detalicznych w Polsce


rdo: www.multibank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%