newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPresti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP

2010-07-14


Jako pierwszy w kraju bank zapewnia ma³ym i ¶rednim organizacjom oraz klientom korporacyjnym korzystanie z luksusowej karty p³atniczej Diners Club.


Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP Karty Diners Club to presti¿owe miêdzynarodowe karty typu charge po¶wiêcone dla wymagaj±cych u¿ytkowników. Ich posiadacze staj± siê równolegle cz³onkami stowarzyszenia Diners Club.

Klienci indywidualni PKO korzystaj± z kart Diners Club od stycznia 2003 r. W ich portfelach znajduje siê ponad 16 tys. tych instrumentów p³atniczych z logo PKO Banku Polskiego. ¦wiadczy to o dominuj±cym udziale w sektorze kart p³atniczych Diners Club w Polsce.

PKO BP jest pierwszym bankiem w kraju wydaj±cym tego typu instrumenty p³atnicze organizacjom. Dla u¿ytkowników instytucjonalnych bank przygotowa³ dwie odmiany kart Diners Club:

* PKO Diners Club Standard proponowan± dla kierowników ¶redniego szczebla, handlowców i specjalistów. Limit karty p³atniczej Standard wynosi od 5 tys. do 20 tys. z³otych,
* PKO Diners Club Executive proponowan± dla w³a¶cicieli, kierownictwa wy¿szego szczebla, mened¿erów firmy, przedstawicieli jednostek samorz±du terytorialnego najwy¿szego szczebla. Limit karty Executive wynosi od 10 tys. do 80 tys. z³otych.

Nie licz±c du¿ych limitów, wyboru zrealizowania krajowych transakcji p³atniczych bezp³atnie, karty PKO Banku Polskiego Diners Club zapewniaj± posiadaczom us³ugi dodatkowe m.in.:

* kredyt bez op³at do 59 dni,

* opcjê korzystania z saloników Diners Club Airport Lounges na licznych lotniskach na ¶wiecie,

* okaza³y pakiet ubezpieczeniowy np. ubezpieczenie podró¿y zagranicznej w³±czone w op³atê roczn± za kartê p³atnicz±; ochron± otoczony jest nie tylko posiadacz karty Diners Club, a tak¿e osoby podró¿uj±ce z nim,

* posiadanie e-Konta dostêp do rachunku karty p³atniczej 24h na dobê i 7 dni w tygodniu; za jego pomoc± klienci mog± sprawnie i bez ¿adnych problemów dostaæ informacjê i pobieraæ wyci±gi w formacie PDF, odnajdowaæ i przegl±daæ swoje bie¿±ce transakcje czy ilo¶æ punktów w Programie Premiowym Diners Club; us³ugê nale¿y aktywowaæ poprzez otwarcie profilu na stronie www.dinersclub.pl,

* Regus Businessworld dwuletnie, darmowe cz³onkostwo na poziomie Gold, daj±ce mo¿liwo¶æ wykorzystywanie biur i sal konferencyjnych na ca³ym ¶wiecie (w ponad 1 tys. miejsc),

* BLOKADA bezpieczny klucz ka¿dy w³a¶ciciel karty p³atniczej Diners Club otrzymuje tê us³ugê darmowo w pakiecie zawieraj±cym szczególny breloczek z numerem identyfikacyjnym oraz instrukcj± postêpowania dla znalazcy i informacj± o nagrodzie za oddanie; dziêki temu w szybki sposób mo¿na odzyskaæ zgubion± w³asno¶æ,

* cz³onkostwo w elitarnym
ekskluzywnym Programie Premiowym (w zakresie op³aty rocznej za kartê p³atnicz±), dziêki któremu w³a¶ciciele dostaj± 1 punkt Diners Club za ka¿de 5 z³otych zap³acone kart±; profity mog± byæ m.in. zamieniane na mile w programie Miles & More (1 punkt DC równa siê 1 mili); wymogiem wziêcia udzia³u w Programie Premiowym jest wype³nienie wniosku i przes³anie go do Diners Club.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Deutsche Bank PBC dla mikrofirm
Porady prawne online oraz reklama firmy w Internecie - to nowa propozycja Deutsche Banku PBC dla mikrofirm posiadaj±cych konto internetowe dbNET Biznes.

Meritum Bank, miej konto firmowe nawet w 15 minut
Przedsiêbiorcy prowadz±cy jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± otworzyæ przez Internet konto dla swojej firmy w Meritum Banku nawet w 15 minut, bez wychodzenia z domu.

Rachunek firmowy w FM Bank otworzysz zdalnie
FM Bank wprowadzi³ nowe udogodnienie dla przedsiêbiorców, którzy od dzi¶ mog± otworzyæ rachunek w pe³ni zdalnie na podstawie przelewu autoryzacyjnego z rachunku w innym banku.

Toyota Bank wprowadza do oferty konto firmowe z ochron± prawn±
Toyota Bank jest jednym z pierwszych banków, który wprowadza do oferty konto dla firm,, które gwarantuje ochronê prawn± firmy. W przypadku sporu s±dowego.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%