newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH

2012-09-28


Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.


Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH

Bank BPH oferuje preferencyjne oprocentowanie Pracowitego Konta Oszczêdno¶ciowego 5,10% w skali roku dla posiadaczy Kapitalnego lub Maksymalnego Konta osobistego, którzy podpisz± aneks do umowy konta oszczêdno¶ciowego. Preferencyjne oprocentowanie obowi±zuje do 31 stycznia 2013 roku.

 

Atuty Pracowitego Konta Oszczêdno¶ciowego:

  • preferencyjne oprocentowanie 5,1% w skali roku oferowane do 31 stycznia 2013 r. dla posiadaczy Kapitalnego Konta lub Maksymalnego Konta;
  • codzienna kapitalizacja odsetek;
  • brak wymogu wp³aty minimalnej;
  • brak konieczno¶ci posiadania rachunku osobistego;
  • mo¿liwo¶æ za³o¿enia rachunku wspólnego;
  • dwa darmowe przelewy z rachunku oszczêdno¶ciowego w miesi±cu na rachunki osobiste w Banku BPH (pozosta³e przelewy oraz wyp³aty gotówkowe s± odp³atne zgodnie z Taryf± op³at i prowizji).

 

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe zast±pi³o w ofercie Banku BPH rachunek Sezam Oszczêdzam Plus. Konto gwarantuje wygodê i elastyczno¶æ, poniewa¿ pieni±dze mo¿na wyp³acaæ, kiedy siê chce bez utraty naliczonych odsetek. Klient mo¿e mieæ max. 2 konta oszczêdno¶ciowe w Banku BPH (³±cznie z dotychczas posiadanymi kontami oszczêdno¶ciowymi), w tym maksymalnie jeden rachunek z preferencyjnym oprocentowaniem (tzn. albo jedno Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe oprocentowane wg stawki 5,1% w skali roku, albo jeden rachunek Sezam Oszczêdzam Plus oprocentowany wg stawki 4,42% w skali roku).

 Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
7% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%