newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPonad 300 tys. u¿ytkowników bankowo¶ci mobilnej mBanku

2012-02-13


Ju¿ ponad 300 tys. klientów mBanku korzysta z dostêpnych rozwi±zañ bankowo¶ci mobilnej, w tym lekkiej wersji serwisu transakcyjnego, aplikacji na iPhone’a i iPada oraz aplikacji na urz±dzenia wyposa¿one w system Android.


Ponad 300 tys. u¿ytkowników bankowo¶ci mobilnej mBanku

Wprowadzaj±c serwis transakcyjny dla urz±dzeñ mobilnych mBank Lajt w czerwcu ub.r, bank planowa³, ¿e do koñca roku z konta w komórce korzystaæ bêdzie 200 tys. u¿ytkowników. Plany te zosta³y jednak przekroczone. Z wprowadzonych narzêdzi korzysta obecnie ok. 300 tys. u¿ytkowników. 

– Pod wzglêdem liczby osób korzystaj±cych z bankowo¶ci mobilnej, uwa¿amy siê za lidera w¶ród polskich banków – mówi Pawe³ Kucharski, dyrektor banku ds. marketingu i rozwoju biznesu bankowo¶ci detalicznej, reprezentuj±cy mBank. – Wed³ug badania Internet Banking Monitor, co pi±ty klient mBanku loguje siê na swój rachunek codziennie. S± to wiêc najaktywniejsi u¿ytkownicy bankowo¶ci elektronicznej na rynku. Dlatego nie mieli¶my w±tpliwo¶ci, ¿e ta tendencja potwierdzi siê tak¿e w przypadku bankowo¶ci mobilnej. Obecnie za po¶rednictwem komórki klienci mBanku loguj± siê do konta ¶rednio cztery razy w miesi±cu – dodaje Kucharski.

W ci±gu minionych sze¶ciu miesiêcy mBank u³atwia³ dostêp do serwisu transakcyjnego za po¶rednictwem wielu urz±dzeñ mobilnych. W czerwcu 2011 r. zaprezentowano now±, w pe³ni transakcyjn± wersjê strony internetowej banku (mBank lajt). We wrze¶niu odby³a siê premiera aplikacji mobilnych dla u¿ytkowników iPhone’ów i iPadów. Z kolei w grudniu bank udostêpni³ aplikacjê przygotowan± z my¶l± o systemie Android.

Udostêpnione przez mBank narzêdzia bankowo¶ci mobilnej umo¿liwiaj± wygodny dostêp do rachunku i innych produktów finansowych z dowolnych urz±dzeñ mobilnych. Dziêki „lekkim” stronom oraz aplikacjom mo¿liwe jest wykonywanie najpopularniejszych operacji bankowych, bez wzglêdu na czas i miejsce.

– W 2011 r. rynek smartfonów i tabletów rozwija³ siê dynamicznie, a my ten trend wykorzystali¶my – nie tylko rozwijaj±c us³ugi bankowo¶ci mobilnej – dodaje Pawe³ Kucharski z mBanku. – Rozpoczêli¶my tak¿e pilota¿ p³atno¶ci NFC, poniewa¿ wierzymy, ¿e w przysz³o¶ci to telefon przejmie rolê karty p³atniczej. Chcemy byæ nie tylko najwiêkszym bankiem w internecie, ale równie¿ najwiêkszym bankiem mobilnym w Polsce – deklaruje Kucharski.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%