newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPolacy chêtnie powierzaj± swoje oszczêdno¶ci polskim bankom

2012-02-20


Polacy chêtnie powierzaj± swoje oszczêdno¶ci polskim bankom, uwa¿aj±c je za godne zaufania i stabilne w dobie kryzysu


Polacy chêtnie powierzaj± swoje oszczêdno¶ci polskim bankom

W 2011 roku Getin Noble Bank odnotowa³ wzrost salda depozytów terminowych gospodarstw domowych o ponad 7,6 mld PLN. Tylko w III kwartale ubieg³ego roku, dynamika przyrostu salda depozytów prawie trzykrotnie przewy¿sza³a ¶redni± rynkow±.Trend ten dotyczy³ zarówno klasycznych lokat, jak i planów d³ugofalowego oszczêdzania, których sprzeda¿ osi±ga³a kwartalne wzrosty na poziomie nawet do 100%. Z danych Banku oraz z badania, przeprowadzonego wspólnie z Instytutem MillwardBrown SMG/KRC wynika, ¿e jednym ze ¼róde³ sukcesu na tym polu jest zaufanie do Getin Banku, jako silnej polskiej instytucji finansowej. Ju¿ blisko 60% Klientów deklaruje, ¿e fakt ten mia³ wp³yw na ich decyzjê o miejscu ulokowania oszczêdno¶ci. Zaufanie do polskich banków, powi±zane z przekonaniem o ich stabilno¶ci w okresie kryzysu, zadeklarowa³o a¿ 74% respondentów, podczas gdy do banków z kapita³em zagranicznym 48%.

 

W sonda¿u przeprowadzonym przez Getin Noble Bank oraz w badaniu zrealizowanym wspólnie z  Instytutem MillwardBrown SMG/KRC, zapytano Klientów czym siê kierowali, podejmuj±c decyzjê o tym gdzie ulokuj± oszczêdno¶ci. Warto nadmieniæ, ¿e wybór banku depozytowego jest decyzj± szczególnie przemy¶lan± – Klienci wybieraj± nie (jak w przypadku np. kredytów) spo¶ród banków bêd±cych w ich zasiêgu, ale spo¶ród wszystkich, kieruj±c siê w³asnymi priorytetami. Tradycyjnie, na wysokich pozycjach znalaz³y siê tu: atrakcyjne oprocentowanie lokat oraz elastyczno¶æ produktów. W ostatnim roku na czo³o wysunê³a siê jednak tak¿e potrzeba zaufania do instytucji finansowej i poczucia bezpieczeñstwa zgromadzonych ¶rodków.

 

W kontek¶cie sytuacji gospodarczej w Europie, jako jeden z istotnych czynników decyzji o powierzeniu oszczêdno¶ci, wymieniany jest polski kapita³ banku. - z badania wynika, ¿e bankom z polskim kapita³em ufa a¿ 74% respondentów, co jest odsetkiem znacz±co wy¿szym ni¿ deklarowany poziom zaufania do banków z kapita³em zagranicznym. Blisko 60% ankietowanych Klientów Getin Banku przyzna³o ¿e fakt, i¿ jest on bankiem z dominuj±cym udzia³em polskiego kapita³u, mia³ istotny wp³yw na podjêcie decyzji o ulokowaniu w nim oszczêdno¶ci. Wa¿nym czynnikiem wiarygodno¶ci rodzimych instytucji jest dla badanych ich niezale¿no¶æ - mo¿liwo¶æ samodzielnych decyzji w oparciu o krajowe realia i elastyczno¶æ reagowania na problemy.

 

W badaniu wyra¼nie pojawi³ siê tak¿e element dumy z polskiej gospodarki i faktu, ¿e krajowe firmy radz± sobie z kryzysem równie dobrze, a czêsto lepiej ni¿ zachodnie koncerny - w tym kontek¶cie czêsto u Klientów pojawia siê przekonanie, ¿e „trzeba inwestowaæ
w swoje”.

 

Wzrost sprzeda¿y lokat oraz produktów d³ugofalowego oszczêdzania

Miniony rok, jak potwierdzi³y ostatnie raporty Narodowego Banku Polskiego, zmobilizowa³ Polaków do oszczêdzania – dowodz± tego m.in. wzrosty na saldach lokat terminowych, rachunków oraz kont oszczêdno¶ciowych. Getin Noble Bank, drugi najwiêkszy pod wzglêdem aktywów bank z wiêkszo¶ciowym kapita³em polskim, po notowanych w 2010 roku systematycznych wzrostach sprzeda¿y i udzia³ów rynkowych, w 2011 roku umocni³ swoj± siln± pozycjê lidera rynku depozytów.

 

Flagowym produktem Getin Noble Banku od lat pozostaj± lokaty terminowe, stale plasuj±ce siê w czo³ówce rankingów atrakcyjnego oprocentowania – w 2011 roku saldo depozytów gospodarstw domowych w Getin Noble Banku wzros³o a¿ o 7,6 mld PLN, co stanowi ponad 15% zesz³orocznego wzrostu salda w ca³ym sektorze bankowym.

 

„Ponad 15% udzia³ naszego banku we wzro¶cie salda depozytów w 2011 roku to dowód wysokiej efektywno¶ci biznesowej oraz ogromnego zaufania ze strony Klientów. Dziêki stabilnej pozycji na rynku i dynamicznemu rozwojowi naszej instytucji, Getin Noble Bank gwarantuje swoim Klientom poczucie bezpieczeñstwa, niezale¿nie od trudnej sytuacji gospodarczej na europejskich rynkach. Wysoki poziom zaufania potwierdza tak¿e fakt, ¿e nasi Klienci wi±¿± siê z Bankiem d³ugofalowo. Chêtnie wybieraj± lokaty d³ugookresowe - blisko jedna trzecia depozytów w Getin Noble Banku to depozyty 12-miesiêczne lub d³u¿sze. Klienci coraz czê¶ciej decyduj± siê tak¿e na 10 i 15-letnie produkty systematycznego oszczêdzania na przysz³o¶æ, powierzaj±c Bankowi swoje oszczêdno¶ci na emeryturê” – mówi Przemys³aw Guberow, Dyrektor Zarz±dzaj±cy Obszaru Zarz±dzania Produktem w Getin Noble Bank.

 

Du¿ym zainteresowaniem klientów Getin Banku ciesz± siê równie¿ produkty d³ugofalowego oszczêdzania, których sprzeda¿ w 2011 roku wzrasta³a z kwarta³u na kwarta³. Tylko w II kwartale 2011 r. wzrost sprzeda¿y tych produktów osi±gn±³ 100% wzglêdem poprzedzaj±cego kwarta³u. Szczególnym zainteresowaniem Klientów ciesz± siê produkty dedykowane oszczêdzaniu na dalsz± przysz³o¶æ, jak emerytura czy start dzieci w doros³o¶æ. Obserwowana w 3 pierwszych kwarta³ach 2011 r. dynamika wzrostu wykaza³a niemal 4-krotny wzrost sprzeda¿y planów 15-letnich.


rdo: www.getinbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%