newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPierwszy w Polsce pilota¿ p³atno¶ci NFC dla posiadaczy iPhone’ów

2011-11-17


Dziêki wspó³pracy mBanku, MultiBanku oraz organizacji Visa Europe, klienci dowiedz± siê, jak zap³aciæ zbli¿eniowo przy pomocy tego popularnego telefonu komórkowego.


Pierwszy w Polsce pilota¿ p³atno¶ci NFC dla posiadaczy iPhone’ów

To kolejny krok mBanku i MultiBanku w realizacji strategii rozwoju oferty bankowo¶ci mobilnej.

 

NFC (z ang. Near Field Communication) to technologia umo¿liwiaj±ca przekazywanie na niewielk± odleg³o¶æ danych za po¶rednictwem fal radiowych. Dziêki niej klienci mBanku i MultiBanku coraz czê¶ciej p³ac± kartami zbli¿eniowo, a wiêc bez konieczno¶ci podawania karty sprzedawcom i przeci±gania jej przez czytniki terminali. Wkrótce przy tego typu p³atno¶ciach bêd± mogli skorzystaæ tak¿e z „komórki”.

 

Z pilota¿u realizowanego w ramach wspó³pracy mBanku, MultiBanku i organizacji Visa, bêd± mogli skorzystaæ klienci banków, posiadaj±cy iPhone’y produkowane przez firmê Apple. Rozwi±zanie zostanie oparte na aplikacji p³atno¶ci zbli¿eniowych Visa Mobile.

 

W ramach testu p³atno¶ci mobilnych NFC, u¿ytkownik otrzyma nak³adkê (adapter) iCarte na swój aparat Apple, wspó³pracuj±c± z aplikacj± Visa Mobile. Aplikacja docelowo bêdzie bezp³atnie dostêpna w internetowym sklepie AppStore. Dziêki nak³adce i oprogramowaniu, klienci bêd± mogli p³aciæ zbli¿eniowo za po¶rednictwem telefonu komórkowego w sklepach i innych punktach wyposa¿onych w terminale zbli¿eniowe. Dostarczane przez mBank i MultiBank,  z organizacj±  p³atnicz± Visa Europe, adaptery iCarte bêd± wspó³pracowaæ z najnowszymi modelami iPhone’ów trzeciej i czwartej generacji.

 

- Zdecydowali¶my siê na uruchomienie pilota¿u p³atno¶ci mobilnych dla posiadaczy urz±dzeñ iPhone, poniewa¿ to z nich nasi klienci najczê¶ciej loguj± siê do serwisu transakcyjnego. Statystyki pokazuj±, ¿e w MultiBanku a¿ 35 proc. wszystkich logowañ realizowanych jest z telefonów Apple. Tak¿e w mBanku odsetek ten jest wysoki i wynosi 20 proc. – wyja¶nia Pawe³ Kucharski, dyrektor banku ds. marketingu i rozwoju biznesu bankowo¶ci detalicznej, reprezentuj±cy mBank i MultiBank. - Rozwi±zanie przygotowane przez Visa umo¿liwia zapoznanie siê z now± form± p³atno¶ci rosn±cej liczbie u¿ytkowników smartphone’ów, a przy tym wyposa¿a popularnego iPhone’a w kolejn± wa¿n± funkcjê – dodaje Pawe³ Kucharski.

 

W pierwszym etapie pilota¿u (trwaj±cym trzy miesi±ce)  z us³ugi p³atno¶ci mobilnych skorzystaj± klienci – przede wszystkim cz³onkowie mRady, z³o¿onej z klientów mBanku, oraz pracownicy obu banków. W drugim etapie do testowania rozwi±zania zaproszone zostan± osoby, które wcze¶niej wezm± udzia³ w konkursie og³oszonym na stronach internetowych banków.

 

- Gratulujemy mBankowi i MultiBankowi, ¿e jako pierwsi w Polsce udostêpni± mo¿liwo¶æ p³acenia iPhone’em dziêki zastosowaniu aplikacji zbli¿eniowej Visa Mobile – stwierdzi³a Ma³gorzata O’Shaughnessy, wiceprezes Visa Europe, dyrektor generalna odpowiedzialna za Polskê, Czechy i S³owacjê. - P³atno¶ci zbli¿eniowe przy pomocy telefonu to jeden z trzech filarów strategii Visa Europe, w zakresie intensywnie rozwijanych p³atno¶ci mobilnych; nied³ugo pojawi± siê tak¿e rozwi±zania umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci P2P (Person-to-Person) oraz p³atno¶ci zdalne, np. poprzez internet – doda³a Ma³gorzata O’Shaughnessy.

 

Umieszczenie aplikacji p³atno¶ci zbli¿eniowych Visa w bezpiecznym module iCarte do telefonów iPhone’a to jedno z rozwi±zañ przystosowuj±cych istniej±ce telefony do p³atno¶ci mobilnych. Innym jest technologia wykorzystuj±ca karty pamiêci microSD stosowane w smartfonach. Visa wspiera te rozwi±zania na równi z technologi± umieszczania aplikacji p³atno¶ci zbli¿eniowych Visa na karcie SIM w telefonie.

 

Telefonami z aplikacj± Visa Mobile mo¿na p³aciæ we wszystkich terminalach przyjmuj±cych karty zbli¿eniowe Visa. Obecnie takich terminali jest w Polsce ponad 35 tys., a dziêki programowi Kart± Visa zap³acisz wszêdzie ich liczba ma siêgn±æ 200 tys. do koñca 2015 r.

 

- Uruchomienie programu mobilnych p³atno¶ci NFC jest kolejnym krokiem w realizacji strategii mBanku i MultiBanku w zakresie bankowo¶ci mobilnej. Liczba klientów loguj±cych siê do banku za po¶rednictwem urz±dzeñ mobilnych regularnie ro¶nie – m.in. dziêki dedykowanej platformie mBank Lajt oraz aplikacjom mobilnym na iPhone’a oraz iPada – informuje Pawe³ Kucharski, reprezentuj±cy mBank i MultiBank. - Wdro¿enie p³atno¶ci NFC do oferty poprzedzamy pilota¿em, aby móc lepiej poznaæ oczekiwania u¿ytkowników wzglêdem tej us³ugi – podsumowuje Kucharski.

 

Jak dokonaæ mobilnej p³atno¶ci w ramach systemu Visa Mobile w mBanku i MultiBanku?

 

Wykonanie transakcji z u¿yciem technologii NFC jest proste i odbywa siê podobnie, jak w przypadku standardowych p³atno¶ci zbli¿eniowych. W trakcie p³atno¶ci wystarczy po prostu zbli¿yæ telefon z zainstalowan± nak³adk± do terminala, a p³atno¶æ zostanie zrealizowana w ci±gu kilku sekund.

 

Technologia zbli¿eniowa sprawdza siê szczególnie przy niskich p³atno¶ciach (do 50 z³) stanowi±c alternatywê dla gotówki. W ramach us³ugi Visa Mobile klient mo¿e zdecydowaæ, które transakcje bêd± potwierdzane kodem bezpieczeñstwa.

 

Po to, by iPhone sta³ siê wygodnym narzêdziem s³u¿±cym do p³atno¶ci zbli¿eniowych, wystarczy wyposa¿yæ go w spersonalizowany adapter NFC (nak³adka iCarte do modeli: iPhone 3 i 3GS oraz iPhone 4). Po pod³±czeniu urz±dzenia, w telefonie zostanie zainstalowana aplikacja p³atno¶ci zbli¿eniowych Visa Mobile.

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu nale¿y aktywowaæ kartê (zarówno w aplikacji, jak i serwisie transakcyjnym banku). Niezbêdne bêdzie równie¿ zdefiniowanie kodu bezpieczeñstwa (Passcode), s³u¿±cego do zabezpieczenia aplikacji p³atniczej i ewentualnego potwierdzania wykonywanych transakcji.

 

Dla bezpieczeñstwa, u¿ytkownik us³ugi p³atno¶ci mobilnych NFC mo¿e zdefiniowaæ dwa tryby dzia³ania aplikacji: automatyczny, przy którym transakcje w wysoko¶ci do 50 z³ wykonywane s± bez konieczno¶ci potwierdzania ich kodem oraz manualny, w którym wszystkie transakcje (bez wzglêdu na kwotê) s± potwierdzane kodem bezpieczeñstwa.

 

Uruchomiony w 2000 roku mBank jest dzi¶ najwiêkszym bankiem wirtualnym oraz trzecim najwiêkszym bankiem detalicznym w Polsce, obs³uguj±cym 2,7 mln Klientów. Od lat marka mBanku pozostaje synonimem bankowo¶ci elektronicznej. W niezale¿nych badaniach i plebiscytach mBank regularnie zdobywa tytu³ banku najchêtniej polecanego przez Klientów w Polsce (m.in. Audyt Bankowo¶ci Detalicznej TNS Pentor za I kwarta³ 2011 r.). W roku 2011 mBank zosta³ tak¿e og³oszony najbardziej przyjaznym bankiem internetowym w presti¿owym plebiscycie „Przyjazny Bank Newsweeka”.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%