newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSPieni±dz elektroniczny w BRE Banku

2011-05-09


BRE jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostêpnia klientom instrument pieni±dza elektronicznego. Jego wykorzystanie pozwala usprawniæ rozliczenia i zmniejszaæ koszty dzia³ania firmy.


Pieni±dz elektroniczny w BRE Banku

Poniewa¿ instrumenty pieni±dza elektronicznego mog± byæ wydawane masowo, dla wielu przedsiêbiorców jest to szansa na ciekawe akcje marketingowe i autorskie programy lojalno¶ciowe.

 

Instrument pieni±dza elektronicznego to karta przedp³acona, z której mo¿na korzystaæ bez umowy i bez konieczno¶ci otwierania rachunku w banku. Pozwala przeprowadzaæ transakcje do wyczerpania limitu ¶rodków przechowywanych na rachunku. Zgodnie z wymogami prawa limit jednorazowej operacji to maksymalnie 150 euro.

 

- Pieni±dz elektroniczny to nowoczesna, wygodna alternatywa dla tradycyjnego transferu ¶rodków w formie przelewu bankowego czy przekazu pocztowego. Jest form± wygodniejsz± i bezpieczn± – przekonuje Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowo¶ci transakcyjnej BRE Banku - Pieni±dz elektroniczny jest wydawany jako karta na okaziciela, bez personalizacji. Dlatego mo¿e z niej korzystaæ klient masowy, co sprawia ¿e jest to atrakcyjne narzêdzie akcji marketingowych oraz promocji, konkursów, programów lojalno¶ciowych itd. – wylicza Nalepa.

 

Pieni±dz elektroniczny BRE Banku jest oferowany w dwóch wariantach: MasterCard eMoney i zbli¿eniowej MasterCard eMoney Paypass.

 

MasterCard eMoney to karta z okre¶lonym nomina³em. Jest zasilana jeden raz, nie ma mo¿liwo¶ci jej do³adowania. Stanowi substytut bonu towarowego lub karty lojalno¶ciowej posiadaj±cej funkcjê p³atnicz±.  – MasterCard eMoney to idealna nagroda w konkursach prowadzonych przez firmy lub jako narzêdzie sprzeda¿owe w programach motywacyjnych. Mo¿na z jej pomoc± wyp³acaæ premiê czy na przyk³ad odszkodowanie – mówi Dariusz Nalepa. Karta umo¿liwia wykonanie wszystkich transakcji bezgotówkowych. 

 

Z kolei MasterCard eMoney Paypass to karta przedp³acona z mo¿liwo¶ci± wielokrotnego do³adowania. Dziêki wykorzystaniu technologii Mifare, daje mo¿liwo¶æ identyfikacji posiadacza, wiêc jest idealna na potrzeby du¿ych imprez kulturalnych czy sportowych. Mo¿e pe³niæ funkcjê karty miejskiej, kibica, legitymacji szkolnej czy studenckiej. Mo¿e równie¿ byæ prezentem, pozwalaj±cym na wydanie ¶rodków zgodnie z wol± obdarowanego. MasterCard eMoney Paypass jest wydawana w technologii EMV i jak sama nazwa wskazuje pozwala na dokonywanie szybkich transakcji bezstykowych. Obie karty umo¿liwiaj± te¿ zakupy w Internecie. 

 

Ka¿dy z  U¿ytkowników mo¿e zarz±dzaæ pakietem posiadanych kart, takich jak karty p³atnicze, przedp³acone, pieni±dz elektroniczny za po¶rednictwem modu³u iBRE Cards funkcjonuj±cym na platformie bankowo¶ci internetowej iBRE – mówi Dariusz Nalepa. 

 

BRE Bank obs³uguje obecnie ponad 13 tys. klientów korporacyjnych, najwiêcej w swojej 25. letniej historii. Kieruje swoj± ofertê do najwiêkszych firm dzia³aj±cych w Polsce, dynamicznie rozwijaj±cych siê przedsiêbiorstw ¶redniej wielko¶ci oraz jednostek samorz±du terytorialnego.


rdo: media.brebank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%