newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSOtwarcie rachunku w MultiBanku teraz w pe³ni on-line

2012-02-09


Rachunek indywidualny w MultiBanku mo¿na ju¿ otworzyæ w stu procentach zdalnie, bez konieczno¶ci podpisywania umowy w formie papierowej, odwiedzania placówki banku czy oczekiwania na kuriera.


Rachunek uruchamiany jest w ci±gu doby, a dane klienta potwierdzane s± poprzez wykonanie przez niego przelewu z innego banku.

 

Wed³ug badañ TNS Pentor, 83 proc. zamo¿nych Polaków deklaruje korzystanie z bankowo¶ci internetowej. Loguj±c siê do serwisu transakcyjnego, 68 proc. z nich dokonuje przelewów, definiuje zlecenia sta³e oraz sprawdza stan konta i historiê transakcji. Internet, zarówno strona www banku, jak i portal transakcyjny, to dla nich tak¿e ¼ród³o podstawowych informacji o ofercie. Do placówki klienci zg³aszaj± siê natomiast w celu uzyskania porady przed podjêciem wa¿nych decyzji finansowych oraz aby negocjowaæ warunki kredytu czy lokaty. Informacje te potwierdzaj± obserwacje ekspertów MultiBanku.

 

- Nasi zamo¿ni klienci coraz aktywniej korzystaj± z bankowo¶ci internetowej, wykonuj±c za jej po¶rednictwem oko³o 90 proc. podstawowych operacji zwi±zanych z obs³ug± rachunku. Od dzi¶ loguj±c siê na stronê banku mog± te¿ w pe³ni zdalnie otworzyæ konto. W optymalnych warunkach proces aktywacji rachunku trwa 24 godziny - mówi Bartosz Sawicki, p.o. naczelnika Wydzia³u Klientów Zamo¿nych w MultiBanku. – Dziêki temu klienci decyzjê o uruchomieniu rachunku mog± podj±æ i szybko zrealizowaæ z dowolnego miejsca na ziemi, a do oddzia³u zg³osiæ siê wtedy, gdy naprawdê bêd± potrzebowali wsparcia doradcy, np. chc±c  ustaliæ indywidualne  zasady wspó³pracy – dodaje Sawicki.

 

 

Jak otworzyæ konto?

Aby uruchomiæ rachunek klient powinien wype³niæ znajduj±cy siê na stronie internetowej MultiBanku formularz o otwarcie MultiKonta Ja lub Aquarius (proces nie dotyczy rachunków wspólnych i firmowych). Nastêpnie we wniosku powinien wybraæ odpowiedni sposób podpisania umowy (potwierdzenie przelewem bankowym) i podaæ numer rachunku spoza grupy BRE Banku, z którego przelew zostanie wykonany. Po uzupe³nieniu tej informacji oraz podaniu adresu e-mail, bank automatycznie, w ci±gu kilku minut, wy¶le na konto klienta numer rachunku w MultiBanku, na który powinien on wys³aæ zlecenie. Po pozytywnej weryfikacji przyjêtego przez MultiBank przelewu, klient otrzyma wiadomo¶æ SMS z pakietem aktywacyjnym, dziêki któremu bêdzie móg³ zalogowaæ siê po raz pierwszy na MultiKonto.


rdo: www.multibank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%