newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSObni¿ rachunki o 10% z Alior Bankiem!

2012-06-05


Po sukcesie us³ugi "Rachunki bez op³at" Alior Bank wprowadzi³ kolejne rewolucyjne rozwi±zanie, którego nie oferuje ¿aden inny bank w Polsce.


Obni¿ rachunki o 10% z Alior Bankiem! Alior Bank gwarantuje obni¿enie wysoko¶ci comiesiêcznych rachunków za podstawowe us³ugi o minimum 10%. Z nowej oferty Alior Banku mo¿e skorzystaæ ka¿dy.

Udostêpnienie przez Alior Bank nowej us³ugi by³o mo¿liwe dziêki wykorzystaniu wiedzy  o strukturze p³atno¶ci kilkuset tysiêcy gospodarstw domowych. Wiedza o p³atno¶ciach Polaków zosta³a zdobyta poprzez dok³adn± analizê ponad 10 milionów rachunków op³aconych w Alior Banku. Z zebranych danych wynika, ¿e ¶rednie op³aty za podstawowe us³ugi mog± siê znacz±co ró¿niæ w zale¿no¶ci od województwa. Alior Bank proponuje rozwi±zanie, które pozwala w prosty sposób racjonalnie zarz±dzaæ domowym bud¿etem i ograniczyæ comiesiêczne wydatki na rachunki.

 

Dziêki wynegocjowaniu specjalnych ofert u czo³owych dostawców ¶wiadczeñ takich jak energia elektryczna, telefon, Internet, telewizja, czy ubezpieczenia, Alior Bank daje wszystkim mo¿liwo¶æ zaoszczêdzenia na sta³ych rachunkach minimum 10%.  W skali roku pozwala to zaoszczêdziæ nawet kilkaset z³otych, co jest szczególnie istotne w sytuacji rosn±cych kosztów ¿ycia Polaków.

 

"Alior Bank po raz kolejny podj±³ wyzwanie wprowadzenia rewolucyjnych zmian na rynku bankowym. Dziêki nowej us³udze chcemy udowodniæ, ¿e Bank mo¿e oferowaæ nie tylko op³acanie rachunków bez prowizji, ale tak¿e jest w stanie realnie obni¿yæ wysoko¶æ miesiêcznych wydatków swoich klientów." - mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarz±du Alior Banku.

 

Oferta zosta³a przygotowana z my¶l± zarówno o osobach, które preferuj± bankowo¶æ tradycyjn± jak i o klientach internetowych. Aby z niej skorzystaæ wystarczy udaæ siê do oddzia³u Alior Banku lub do placówki Alior Bank Express i odbyæ z Bankierem krótk± rozmowê o finansach oraz zarejestrowaæ siê w systemie Banku. Nastêpnie, na ekranie dotykowym, Klient bêdzie móg³ zobaczyæ, ile p³ac± za rachunki osoby o zbli¿onym do niego profilu. Bankier przeanalizuje wysoko¶æ p³atno¶ci klienta i przedstawi korzystniejsz± ofertê wraz z propozycj± zmiany dostawcy us³ugi. Klient nie musi zmieniaæ dostawców wszystkich us³ug, sam decyduje, które oferty s± w jego przypadku najbardziej korzystne. Co wa¿ne, Alior Bank, wspólnie z partnerami, za³atwi za klienta wszystkie formalno¶ci zwi±zane ze zmian± dostawcy us³ugi b±d¼ ubezpieczyciela.

 

Alior Bank gwarantuje obni¿enie rachunków o minimum 10%. W przypadku, gdy wyliczona kwota oszczêdno¶ci bêdzie ni¿sza, Bank dop³aci klientowi ró¿nicê w postaci specjalnej premii. Na przyk³ad: klient p³aci ³±cznie 1 000 z³, a wyliczona oszczêdno¶æ dziêki skorzystaniu z us³ugi wynosi 46 z³ (4,6%). Wówczas Alior Bank wyp³aci klientowi miesiêczn± premiê w wysoko¶ci 54 z³ (brakuj±ce 5,4%). Warunkiem skorzystania z gwarancji i wyp³acania premii jest op³acanie nale¿no¶ci z tytu³u nowych umów za po¶rednictwem rachunku w Alior Banku.

 

Alior Bank stale wdra¿a innowacyjne produkty i us³ugi  maj±ce na celu wykorzystanie potencja³u istniej±cych placówek, klienci mog± skorzystaæ ju¿ z mo¿liwo¶ci op³acania rachunków bez prowizji, wymieniæ walutê po atrakcyjnym kursie, czy zakupiæ z³oto, a dzieje siê to w dobie rosn±cej popularno¶ci bankowo¶ci internetowej i mobilnej.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%