newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSNowe pakiety kont w Credit Agricole

2012-10-03


Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.


Najnowsza oferta banku jest skierowana zarówno do klientów, którzy intensywnie korzystaj± z posiadanego konta oraz oczekuj± indywidualnych rozwi±zañ, jak i dla tych, którzy u¿ywaj± go sporadycznie, natomiast szczególnie ceni± osobisty kontakt z doradc±.

 

Rynek produktów bankowych w Polsce, zw³aszcza kont dla osób fizycznych, jest ju¿ do¶æ jednorodny. Jednocze¶nie podlega dynamicznym zmianom, w obliczu których banki nie mog± pozostaæ obojêtne, a które wi±¿± siê z nieustannym poszerzaniem us³ug oferowanych klientom. W³a¶nie dlatego pakiety nowych kont wprowadza Credit Agricole Bank Polska. Rozwój oferty kontowej - jako podstawy bankowo¶ci uniwersalnej - to bowiem jeden z g³ównych priorytetów jego dzia³añ na najbli¿sze 3 - 4 lat.

 

Bank ju¿ od dzi¶  zaproponuje klientom trzy nowe pakiety kont - konto PROSTOoszczêdzajace, PROSTOoszczêdzaj±ce PLUS i PROSTOoszczêdzaj±ce PREMIUM. Poprzez ich nazwy Credit Agricole odwo³uje siê do swojego motto: "Prosto i z sensem".

 

Bank umo¿liwia posiadaczom nowych pakietów kont dokonywanie przelewów internetowych za darmo, a wszystkie karty wydawane do nowych kont wyposa¿one s± w funkcjê p³atno¶ci zbli¿eniowych oraz objête programem Klub Rabatowy Credit Agricole Bank Polska. Dziêki niemu klienci otrzymaj± rabaty w ponad 7,5 tys. punktów handlowo-us³ugowych. S± to zarówno du¿e sieci, jak i lokalni dostawcy us³ug. Poza tym w nowej ofercie kont dostêp do serwisu internetowego CA24 bêdzie mo¿liwy poprzez jednorazowe has³a SMS lub, tak jak dotychczas, za pomoc± tokena.

 

Klientom o wysokich dochodach bank proponuje konto PROSTOoszczêdzaj±ce PREMIUM, do którego przypisana jest wypuk³a karta MasterCard Debit Platinum, pozwalaj±ca na wyp³atê gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na ¶wiecie za darmo. Przy wp³ywie miesiêcznym przekraczaj±cym 10 000 z³ bank nie pobiera op³aty za jego prowadzenie.

 

Z kolei konto PROSTOoszczêdzaj±ce PLUS to produkt adresowany do aktywnych u¿ytkowników Internetu, którzy tylko okazjonalnie korzystaj±c z placówki. Bank oferuje im wypuk³± kartê MasterCard Debit Standard, umo¿liwiaj±c± p³atno¶ci w sieci oraz bezp³atny dostêp do gotówki w dowolnym bankomacie w kraju i w us³udze MasterCard cash back. Koszt jej obs³ugi to 6 z³. Przy wp³ywach na poziomie 1500 z³ tak¿e posiadacz tego konta zwolniony jest z op³at za jego prowadzenie.

 

Osobom, których miesiêczne wp³ywy wynosz± mniej ni¿ 1500 z³, i którym karta debetowa (Visa Electron) s³u¿y g³ównie do wyp³acania gotówki, Credit Agricole proponuje Konto PROSTOoszczedzajace. Op³ata za jego prowadzenie wynosi tylko 4 z³, a za obs³ugê kart 3 z³.

 

Posiadacze kont PROSTOoszczêdzajace oraz PROSTOoszczêdzaj±ce PLUS maj± do dyspozycji tak¿e Indywidualn± Liniê Kredytow±. Dziêki niej klient ma mo¿liwo¶æ skorzystania z tygodniowego okresu bezodsetkowego dla ca³ej kwoty wykorzystanego limitu, co w praktyce oznacza siedmiodniowy kredyt, którego oprocentowanie wynosi 0 proc.

 

Credit Agricole wprowadzi³ do swojej oferty pod nazw± "Oszczêdzam na okr±g³o". Dziêki niemu klienci mog± - metod± "ma³ych kroków" - zacz±æ odk³adaæ okre¶lone kwoty. Wszystkie transakcje bezgotówkowe wykonane dowoln± kart± wydan± do nowych pakietów kont powoduj± zaokr±glenie wydanej kwoty i przekazanie kwoty zaokr±glenia na Rachunek Oszczêdzam. Klient sam wybiera, ile ma wynosiæ wielko¶æ zaokr±glenia - mo¿e wybraæ 50 groszy, 1 lub 5 z³.

 

Bank, chc±c dodatkowo zachêciæ nowych klientów do systematycznego oszczêdzania, oferuje im - do koñca listopada b.r. - dodatkow± korzy¶æ. W promocji "Jeszcze wiêcej oszczêdzam na okr±g³o" bank powiêkszy o dodatkowe odsetki*, zaokr±glenia uzyskane przez nowych klientów w trakcie trzech miesiêcy od przyst±pienie przez nich do programu "Oszczêdzam na okr±g³o".

Szczegó³owe warunki promocji dostêpne s± na stronie www.credit-agricole.pl, w placówkach oraz na infolinii banku - 801 33 00 00.

* stanowi±ce równowarto¶æ 10 proc. sumy zaokr±gleñ pomniejszonej o podatek od zysków kapita³owychCharakterystyka kont

Konto PROSTOoszczêdzaj±ce przeznaczone jest dla osób o tradycyjnym podej¶ciu do bankowo¶ci, ceni±cych bezpo¶redni kontakt  z doradc±, któremu mog± m.in. zleciæ dokonanie przelewu, czy ustanowienie zlecenia sta³ego. Ten pakiet bank adresuje do klientów, których miesiêczne wp³ywy wynosz± mniej ni¿ 1 500 z³, i którym karta debetowa (Visa Electron) s³u¿y g³ównie do wyp³acania gotówki, rzadko do p³acenia w sklepach. Konto PROSTOoszczedzajace mo¿e byæ równie¿ atrakcyjne dla osób, które nie mog± zapewniæ sta³ych wp³ywów na konto, ale oczekuj± podstawowej oferty bankowej z dostêpem do szerokiej sieci placówek. Op³ata za prowadzenie konta PROSTooszczêdzaj±cego wynosi tylko 4 z³, a za obs³ugê kart 3 z³.

 

Konto PROSTOoszczêdzaj±ce PLUS to produkt adresowany do aktywnych u¿ytkowników Internetu, którzy tylko okazjonalnie korzystaj±c z placówki, ale uznaj±cych warto¶æ wynikaj±c± z bezpo¶redniego kontaktu z doradc±, tak¿e przez telefon. Bank kieruje to konto do klientów w wieku 27 - 50 lat (przy czym nie wprowadzi³ ograniczeñ wiekowych do jego otwarcia), które bêd± na nie otrzymywaæ wynagrodzenie i przy jego pomocy bêdê op³acaæ wszystkie najwa¿niejsze miesiêczne p³atno¶ci. Je¶li wp³ywy na nie wynios± powy¿ej 1500 z³, bank nie pobierze op³aty za jego prowadzenie. Do konta PROSTOoszczêdzaj±cego PLUS przypisana jest wypuk³a karta MasterCard Debit Standard, zapewniaj±ca klientom bezp³atny dostêp do gotówki w dowolnym bankomacie w kraju i w us³udze MasterCard cash back. Koszt jej obs³ugi to 6 z³. Dodatkowo Credit Agricole przygotowa³ specjaln± ofertê dla osób poni¿ej 30 roku ¿ycia (w tym posiadaczy 1 Konta, którzy ukoñczyli 27 rok ¿ycia) zainteresowanych za³o¿eniem konta PROSTOoszczêdzaj±cego PLUS. M³odzi klienci nic nie zap³ac± za jego prowadzenie pod warunkiem, ¿e zapewni± miesiêczny wp³yw ¶rodków na poziomie 1000 z³.

 

Konto PROSTOoszczêdzaj±ce PREMIUM jest przeznaczone dla osób o wysokich dochodach, dla których istotny jest nie tylko swobodny dostêp do ¶rodków, ale równie¿ mo¿liwo¶æ korzystania z obs³ugi indywidualnego doradcy, a tak¿e pakiet bezp³atnych ubezpieczeñ. Do konta PROSTOoszczêdzaj±cego PREMIUM oferowana jest bezp³atnie wypuk³a karta MasterCard Debit Platinum, pozwalaj±ca na wyp³atê gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na ¶wiecie za darmo. Przy wp³ywie miesiêcznym przekraczaj±cym 10 000 z³ bank prowadzi konto za darmo.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%