newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSNajlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie

2012-12-03


Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.


Z trudem mo¿na je natomiast porównaæ do pozosta³ych ofert z uwagi na rodzaj zbierania na nich pieniêdzy lub specjalne ich warunki. Najwy¿sz± stawk± oproc dostêpny jest obecnie w internetowym oddziale GetinOnline. GetinOnline oferuje bowiem a¿ 10proc na koncie oszczêdno¶ciowym Super Saver. Dostêp do niego nie jest natomiast bezwarunkowy, a tak¿e zyskanie od razu wysokich odsetek praktycznie nierealne. Kusz±ce 9proc dla nowych kredytobiorców lub 7proc dla aktualnych oferuje tak¿e w ramach aktualnej oferty specjalnej - na koncie mSaver - mBank. Takie oprocentowanie obowi±zuje jednak jedynie przez 6 miesiêcy dla kwoty do 10 tys z³otych. Rachunek osi±galny jest tylko z z rachunkiem osobistym i kart± do konta. Wymagane jest tak¿e zapewnienie w ka¿dym miesi±cu obowi±zywania oferty specjalnej wp³ywu w kwocie nie mniejszej ni¿ 1 tys z³otych. Nie zwa¿aj±c na wspomniane oferty GetinOnline i mBanku, czo³ówka najlepszych rachunków to oferty ze stawk± nie przekraczaj±c± 6,50proc. Na pierwsze miejsce listopadowego porównania trafi³ Bank Millennium, który obecnie na koncie oszczêdno¶ciowym oferuje promocyjne 6,50proc dla nowych ¶rodków do kwoty 25 tys z³otych. W ofercie specjalnej oprocentowanie obowi±zuje jednak zaledwie przez pierwsze trzy miesi±ce. Na drugim miejscu listy znalaz³ siê rachunek BG¯Optima tak¿e z promocyjn± stawk± wynosz±c± 6,30proc. Wy¿sze oprocentowanie na Rachunku BG¯Optima tyczy siê natomiast jedynie nowych ¶rodków wp³aconych do banku w okresie do 4 lutego 2013 roku. 6,30proc stosowane jest dla salda do 40 tys z³otych, nadwy¿ka wy¿ej tej kwoty oprocentowana jest ju¿ stawk± 5,80proc.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.

7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
7% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%