newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku

2012-04-26


Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.


Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku

Najnowsza propozycja banku zastêpuje dotychczas funkcjonuj±c± kartê MasterCard Aquarius Debit. Nowy "plastik" oprócz standardowych funkcjonalno¶ci, takich jak p³atno¶ci zbli¿eniowe, wzbogacony zosta³ o program World MasterCard Rewards. Dziêki temu posiadacze kart za ka¿d± dokonan± transakcjê bezgotówkow± otrzymuj± punkty, które mog± wymieniæ na oryginalne nagrody, np. kurs sushi dla dwojga, lot szybowcem czy MacBook Air.


Punkty w programie lojalno¶ciowym przyznawane s± za transakcje dokonane kart± w sklepach i punktach us³ugowo-handlowych. Ka¿de wydane w ten sposób 5 z³ daje klientowi 1 punkt w programie. Dotychczas z tej mo¿liwo¶ci mogli korzystaæ posiadacze kart kredytowych World MasterCard Aquarius. W ramach programu, na jednym koncie, klienci mog± gromadziæ punkty za transakcje wykonane kart± kredytow± i debetow±, a tak¿e zbieraæ punkty wspólnie z przyjació³mi lub rodzin± - wystarczy, ¿e  po³±cz± swoje konta na platformie MasterCard Rewards.


Dodatkowo, do karty debetowej dodane jest bezp³atne ubezpieczenie Travel World Debit, które gwarantuje posiadaczowi karty oraz dwóm towarzysz±cym mu w podró¿y osobom ochronê podczas podró¿y, obejmuj±c± miêdzy innymi zwrot kosztów leczenia, ubezpieczenie opó¼nienia lotu czy odwo³ania lub skrócenia podró¿y zagranicznej.


Klienci posiadaj±cy kartê World Debit MasterCard Aquarius mog± równie¿ wyp³acaæ bez prowizji pieni±dze z bankomatów na ca³ym ¶wiecie oraz korzystaæ z programu rabatowego MultiBanku, uprawniaj±cego ich do zni¿ek w wysoko¶ci nawet 50 proc. u ponad 2,5 tys. partnerów w ca³ej PolsceZobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.

Jak zarobiæ na karcie kredytowej?
A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%