newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku

2012-04-25


BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.


Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku Mo¿na je bêdzie tak¿e do³adowywaæ i u¿ywaæ do bie¿±cych p³atno¶ci.

Karty typu „pre-paid” przygotowane przez BRE Bank bêd± dystrybuowane na terenie stadionu i maj± stanowiæ docelowo g³ówny ¶rodek p³atniczy tak, aby zminimalizowaæ obrót gotówkowy, a tak¿e maksymalnie przyspieszyæ obs³ugê ka¿dego klienta. – Wykorzystanie karty zbli¿eniowej to du¿a oszczêdno¶æ czasu podczas imprez masowych. – mówi Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowo¶ci transakcyjnej BRE Banku – Sprzedawca nie zajmuje siê wydawaniem reszty, p³atno¶æ zbli¿eniowa do kwoty 50 z³otych dokonywana jest bez konieczno¶ci podawania PIN-u, trwa wiêc znacznie krócej, ni¿ ta z u¿yciem tradycyjnej karty – dodaje.

 

Osoby, które nie bêd± posiada³y przy sobie ¿adnej karty, bêd± mog³y kupiæ na Stadionie Narodowym kartê przedp³acon±, do³adowan± kwot± 50 z³, bez ¿adnej dodatkowej op³aty, a wiêc za równowarto¶æ ¶rodków zgromadzonych na karcie. Karty, które bêd± sprzedawane na Stadionie Narodowym bêdzie mo¿na do³adowywaæ i wykorzystywaæ  równie¿ do innych bie¿±cych p³atno¶ci.

 

- Przedp³acona karta zbli¿eniowa z wizerunkiem Stadionu Narodowego to nie tylko praktyczne narzêdzie do codziennych p³atno¶ci. To tak¿e ciekawa pami±tka z wizyty na meczu, czy innym wydarzeniu, które bêdzie odbywa³o siê na stadionie – zaznacza Dariusz Nalepa. – Obs³ugê kartow± na Narodowym traktujemy przede wszystkim jako presti¿owy projekt, a nie przedsiêwziêcie komercyjne. – dodaje.

 

Karty „pre-paid” staj± siê coraz bardziej popularnym ¶rodkiem p³atniczym. Ju¿ pod koniec ubieg³ego roku BRE Bank wyda³ ich ponad 100 tys. Korzystaj± z nich nie tylko klienci indywidualni, ale coraz czê¶ciej firmy. Bank w ponad 100 przypadkach przygotowywa³ dla klientów nie tylko koncepcjê dzia³ania produktu, ale równie¿ indywidualny wizerunek karty, tak jak to ma miejsce w przypadku kart, które bêd± dystrybuowane na Stadionie Narodowym.

 

Uniwersalno¶æ kart przedp³aconych sprawia, ¿e mo¿liwo¶ci ich zastosowania s± niemal nieograniczone. Od kart miejskich, przez karty kibica, po karty w programach lojalno¶ciowych dla klientów i pracowników. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ karta kibica wprowadzona w Koronie Kielce i Pogoni Szczecin. Karta s³u¿y tam jako identyfikator, który zgodnie z polskim prawem musi posiadaæ ka¿dy kibic. Jednak jej u¿ytkownik mo¿e tak¿e do³adowaæ kartê pieniêdzmi i kupowaæ za jej pomoc± np. klubowe pami±tki. Chip karty daje tak¿e dodatkowe mo¿liwo¶ci. Niektóre miasta w Polsce ju¿ wprowadzaj± karty miejskie oparte na prepaidach, kolejn± mo¿liwo¶ci± jest rozszerzenie karty kibica o funkcjê kodowania samych biletów na karcie. BRE Bank realizuje taki projekt w Krakowie,  rozpocz±³ tak¿e jego wdra¿anie na ¦l±sku.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.

Jak zarobiæ na karcie kredytowej?
A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%