newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSMobilna ofensywa MultiBanku

2012-01-04


MultiBank wprowadza zaawansowane narzêdzia bankowo¶ci mobilnej. Klienci banku od Nowego Roku mog± nie tylko zalogowaæ siê do lekkiej wersji systemu transakcyjnego, ale równie¿ pobraæ aplikacje bankowe na iPada, iPhone’a i iPoda Touch


Jak wynika z badañ SMG/KRC „Styl ¿ycia”, zamo¿ni Polacy z internetu w komórce korzystaj± ponad dwa razy czê¶ciej ni¿ osoby o ni¿szych dochodach (odpowiednio 11,7 proc. oraz 4,7 proc.). Dane te potwierdzaj± obserwacje MultiBanku.

 

- Nasi zamo¿ni klienci to zazwyczaj osoby bardzo aktywne, czêsto prowadz±ce w³asn± dzia³alno¶æ gospodarcz±. Mobilno¶æ, równie¿ w kwestiach zarz±dzania w³asnymi finansami, jest  wiêc dla nich niezwykle istotna. Wa¿ne informacje powinny byæ dla nich dostêpne on-line, niezale¿nie od miejsca i czasu.  Dziêki wprowadzeniu w MultiBanku  us³ugi  bankowo¶ci mobilnej, klienci nie bêd± ju¿ potrzebowali komputera czy laptopa, aby  móc wygodnie sprawdziæ historiê rachunku, zrealizowaæ przelew czy za³o¿yæ lokatê – mówi Rafa³ Borkowski, dyrektor Departamentu Promocji ds. Klientów Dojrza³ych i Studentów, odpowiedzialny za realizacjê projektu bankowo¶ci mobilnej w MultiBanku.

 

Bank udostêpnia klientom zarówno lekk± wersjê serwisu internetowego (MultiBank Lajt), umo¿liwiaj±c±  wygodne logowanie do rachunku niezale¿nie od posiadanego rodzaju telefonu i zainstalowanego w nim systemu operacyjnego, jak i aplikacje stworzone specjalnie z my¶l± o u¿ytkownikach urz±dzeñ Apple - iPadów, iPhone’ów oraz iPodów Touch. W 2012 r. MultiBank planuje równie¿ poszerzyæ ofertê mobilnej bankowo¶ci o aplikacjê dla u¿ytkowników telefonów z systemem Android.

 

-  Obserwujemy rosn±ce zainteresowanie bankowo¶ci± mobiln± w¶ród naszych klientów. W listopadzie, jeszcze przed wprowadzeniem us³ugi do oferty,  zanotowali¶my blisko 80  tys. ods³on strony internetowej MultiBanku z urz±dzeñ mobilnych. To blisko 3 razy wiêcej ni¿ jeszcze w  listopadzie  2010 r.  Ponad 30 proc. wszystkich odwiedzin serwisu banku stanowi³y te wygenerowane za po¶rednictwem urz±dzeñ Apple. Dlatego równocze¶nie obok MultiBank Lajt  zdecydowali¶my siê  wdro¿yæ tak¿e  aplikacjê stworzon± pod k±tem  iPhone'a czy iPada – mówi Borkowski.

 

Aby zalogowaæ siê do serwisu MultiBanku z komórki, wystarczy wpisaæ w dowolnej przegl±darce internetowej adres: multibank.pl. Logowanie odbywa siê na podstawie unikalnego loginu i has³a, identycznego jak w „standardowym” serwisie transakcyjnym MultiBanku. Podstawow± zalet± lekkiego serwisu jest dopasowanie do mo¿liwo¶ci urz±dzeñ mobilnych, dziêki czemu z serwisu transakcyjnego banku w swoim urz±dzeniu mobilnym mo¿na korzystaæ szybciej i wygodniej. Serwis zosta³ przygotowany w trzech najbardziej popularnych rozdzielczo¶ciach ekranów telefonów i automatycznie rozpoznaje, jak± wersjê wy¶wietliæ. U¿ytkownicy iPhone’ów, iPadów lub iPodów Touch  po ¶ci±gniêciu z App Store nowej aplikacji, mog± dodatkowo personalizowaæ wygl±d ekranu w czê¶ci transakcyjnej. Dziêki temu istnieje mo¿liwo¶æ oznaczenia jako ulubionych trzech wybranych produktów MultiBanku, które bêd± wy¶wietlaæ siê zaraz po zalogowaniu do rachunku. W menu aplikacji widoczne s± równie¿ skróty do najczê¶ciej wykonywanych operacji. Za po¶rednictwem aplikacji klienci mog± te¿ sprawdziæ lokalizacjê najbli¿szego bezp³atnego bankomatu czy wp³atomatu.

 

- Rozwój bankowo¶ci mobilnej MultiBanku realizowany jest w kilku obszarach. Oprócz aplikacji pozwalaj±cych na wygodne korzystanie z serwisu transakcyjnego w telefonie, bank testuje te¿ nowe rozwi±zania do p³atno¶ci mobilnych NFC oraz naklejki zbli¿eniowe – dodaje Rafa³ Borkowski.


rdo: www.multibank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%