newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSMeritum Bank, miej konto firmowe nawet w 15 minut

2013-02-22


Przedsiêbiorcy prowadz±cy jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± otworzyæ przez Internet konto dla swojej firmy w Meritum Banku nawet w 15 minut, bez wychodzenia z domu.


Nie maj± obowi±zku przedstawiaæ papierów rejestrowych, bowiem ich dane s± sprawdzane w bazie CEiDG.

Otwarcie konta firmowego w Internecie bez konieczno¶ci czekania na kuriera czy wizyty w placówce jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu elektronicznej metody weryfikacji danych klienta.

Meritum Bank umo¿liwi³ wykonanie przelewu potwierdzaj±cego wolê zawarcia umowy rachunku nie tylko za pomoc± tradycyjnego przelewu, ale tak¿e e-przelewu, co pozwala na niemal natychmiastow± weryfikacjê danych przedsiêbiorcy i skrócenie czasu zak³adania rachunku nawet do 15 minut.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Deutsche Bank PBC dla mikrofirm
Porady prawne online oraz reklama firmy w Internecie - to nowa propozycja Deutsche Banku PBC dla mikrofirm posiadaj±cych konto internetowe dbNET Biznes.

Rachunek firmowy w FM Bank otworzysz zdalnie
FM Bank wprowadzi³ nowe udogodnienie dla przedsiêbiorców, którzy od dzi¶ mog± otworzyæ rachunek w pe³ni zdalnie na podstawie przelewu autoryzacyjnego z rachunku w innym banku.

Toyota Bank wprowadza do oferty konto firmowe z ochron± prawn±
Toyota Bank jest jednym z pierwszych banków, który wprowadza do oferty konto dla firm,, które gwarantuje ochronê prawn± firmy. W przypadku sporu s±dowego.

Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP Presti¿owa karta Diners Club jest do dyspozycji dla u¿ytkowników instytucjonalnych banku PKO BP
Jako pierwszy w kraju bank zapewnia ma³ym i ¶rednim organizacjom oraz klientom korporacyjnym korzystanie z luksusowej karty p³atniczej Diners Club.

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%