newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSmBank wprowadza op³aty za kartê do rachunku osobistego!

2011-06-02


W mBanku op³ata wyniesie 2 PLN, a bêdzie mo¿na jej unikn±æ wydaj±c za pomoc± karty do konta minimum 100 PLN.Nale¿no¶æ nie bêdzie pobierana od klientów, którzy skorzystaj± z pakietu Wyp³aty ze wszystkich bankomatów i posiadaczy izzyKONT.


mBank wprowadza op³aty za kartê do rachunku osobistego!

Sta³y klient, aktywnie korzystaj±cy z karty do konta nie odczuje tej prowizji.

 

Aby zostaæ zwolnionym z op³aty za kartê wystarczy spe³niæ jeden z poni¿szych warunków:

  • wykonaæ w ci±gu miesi±ca kalendarzowego p³atno¶ci bezgotówkowe o warto¶ci min. 100 PLN ³±cznie wszystkimi posiadanymi kartami mBanku (debetowymi, kredytowymi, wirtualnymi - dotyczy kart z oferty dla Klientów indywidualnych) - transakcje te musz± zostaæ w danym miesi±cu rozliczone (czyli widoczne w historii operacji wykonanych),
  • aktywowaæ us³ugê "Wyp³aty ze wszystkich bankomatów"


Klientom, którzy nie spe³ni± powy¿szych warunków zostanie pobrana op³ata 2 PLN miesiêcznie. Nast±pi to po miesi±cu, w którym ³±czna suma transakcji wyniesie poni¿ej 100 PLN. Oznacza to, ¿e op³ata nie jest pobierana z góry i nastêpnie zwracana, ale pobrana zostanie dopiero w momencie, gdy ³±czna suma transakcji wszystkimi kartami mBanku nie wyniesie 100 PLN w miesi±cu.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%