newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSmBank wprowadza aplikacje na Androida

2011-12-19


Po wprowadzeniu lekkiej wersji serwisu transakcyjnego oraz nowych aplikacji na urz±dzenia Apple, mBank przedstawia klientom aplikacjê na telefony wyposa¿one w popularny system Android.


mBank wprowadza aplikacje na Androida

mBank kontynuuje zapowiedziany rozwój us³ug bankowo¶ci mobilnej, przedstawiaj±c klientom aplikacjê dedykowan± na smartfony wyposa¿one w system Android. Pozwala ona na wygodne korzystanie z banku przez komórkê lub tablet oraz wykonywanie najwa¿niejszych operacji.

 

Aplikacja pozwala na wygodne i bezpieczne korzystanie z rachunku osobistego oraz innych produktów posiadanych w banku. Za jej po¶rednictwem mo¿na wykonaæ najwa¿niejsze operacje, czyli sprawdziæ stan i historiê rachunków, pobraæ szczegó³y dotycz±ce posiadanych kredytów, lokat i inwestycji, a tak¿e przelaæ pieni±dze do zdefiniowanego odbiorcy, sp³aciæ kartê kredytow± lub do³adowaæ telefon komórkowy. Dodatkowo, klienci maj± do dyspozycji wyszukiwarkê bankomatów i wp³atomatów, notowania funduszy inwestycyjnych oraz kursy walut.

 

Jak wynika z raportu Internet Standard „Mobile 2011”, w Polsce funkcjonuje ju¿ ponad milion tego typu urz±dzeñ, a udzia³ Androida na rynku mobilnych systemów operacyjnych wynosi ponad 17 proc. i plasuje ten system na drugiej pozycji pod wzglêdem popularno¶ci.

 

- Udzia³ posiadaczy smartfonów w¶ród naszych klientów dynamicznie ro¶nie. Obecnie ju¿ ok. 40 proc. klientów korzystaj±cych ze stron mBanku przez komórkê, wykorzystuje do tego nowoczesne telefony – komentuje Rafa³ Borkowski, dyrektor Departamentu Promocji ds. Klientów Dojrza³ych, odpowiedzialny za wdra¿anie kolejnych us³ug bankowo¶ci mobilnej. - Statystyki logowania do lekkiej wersji serwisu transakcyjnego banku pokazuj± tak¿e, ¿e jedn± trzeci± wszystkich ods³on wygenerowa³y urz±dzenia wyposa¿one w system Android. Spodziewamy siê równie¿, ¿e zainteresowanie systemem Google bêdzie dalej rosn±æ, st±d nasz krok w kierunku rozwoju aplikacji dla przysz³ych i obecnych u¿ytkowników tego systemu. W zwi±zku z popularyzacj± Androida spodziewamy siê tak¿e rosn±cej liczby u¿ytkowników bankowo¶ci mobilnej mBanku – dodaje Borkowski.

 

Borkowski upatruje popularno¶ci systemu Android w znacznym zró¿nicowaniu urz±dzeñ wyposa¿onych w ten system oraz polityce operatorów komórkowych, którzy oferuj± smartfony z Androidem ju¿ od 1 z³. – Na korzy¶æ tego systemu wp³ywa z pewno¶ci± fakt, ¿e funkcjonuje on w urz±dzeniach trzech rynkowych potentatów, czyli Samsunga, HTC oraz LG. Oferuj± oni urz±dzenia z wy¿szej pó³ki, ale tak¿e te, na które klient nie musi przeznaczaæ du¿ych kwot. Dziêki temu coraz wiêcej klientów ma dostêp do zaawansowanych rozwi±zañ mobilnych – komentuje Borkowski.

 

Rozwi±zania bankowo¶ci mobilnej to nie nowo¶æ w mBanku. Lekk± informacyjn± stronê banku udostêpniono ju¿ w 2009 r., natomiast pierwsza wersja aplikacji informacyjnej na iPhone’a powsta³a w 2010 r. Dziêki niej klienci mieli dostêp do naj¶wie¿szych i najwa¿niejszych informacji z banku. Rok pó¼niej przedstawiono lekk± wersjê serwisu transakcyjnego. Aktualnie korzysta z niej ok. 300 tys. unikalnych u¿ytkowników.

 

Z pocz±tkiem IV kwarta³u br., udostêpniono aplikacjê na iPhone’a oraz pierwsz± w kraju dostosowan± do wymagañ sprzêtowych aplikacjê na iPada. Obie s± nie tylko oceniane jako jedne z najlepszych aplikacji finansowych w polskim AppStore, ale tak¿e ciesz± siê du¿ym zainteresowaniem. Od chwili wprowadzenia pobra³o je 27 tys. osób.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%