newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSmBank po raz trzeci Z³otym Bankiem

2012-02-03


Kolejna edycja plebiscytu „Z³oty Bankier”, w którym wybierane s± najlepsze produkty finansowe, ponownie zakoñczy³a siê triumfem najwiêkszego banku wirtualnego.


mBank po raz trzeci Z³otym Bankiem

Trzeci raz z rzêdu g³osuj±cy internauci przyznali mBankowi miano „Z³otego Banku 2011”, doceniaj±c jego ofertê rachunków dla klientów indywidualnych i firm oraz rozwi±zania bankowo¶ci mobilnej.

W tegorocznym plebiscycie „Z³oty Bankier”, organizowanym przez Bankier.pl i PayU SA, oceniane by³y produkty 31 banków, uszeregowane w dziewiêciu kategoriach. Najlepsze produkty indywidualne i firmowe jak zwykle zosta³y wybrane przez internautów w g³osowaniu on-line.

mBank ponownie okaza³ siê bezkonkurencyjny w kategorii najlepszego konta osobistego dla internauty i najlepszego konta firmowego dla internetowego przedsiêbiorcy. Dodatkowo, g³osuj±cy docenili rozwi±zania mBanku z zakresu bankowo¶ci mobilnej, uznaj±c je za najlepsze spo¶ród wszystkich propozycji.

Zgodnie z zasadami plebiscytu „Z³oty Bankier” – bank, który uzyska³ najwiêcej g³osów internautów ³±cznie we wszystkich kategoriach, otrzyma³ tytu³ „Z³otego Banku 2011”. W tym roku, podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach konkursu, nagroda ta przypad³a tak¿e mBankowi.

– Dziêkujemy naszym klientom i internautom za cenne wyró¿nienie oraz za zaufanie. Tytu³ „Z³otego Banku” zdobyli¶my kolejny raz z rzêdu – to dla nas zobowi±zanie, ale i motywacja do dalszego rozwoju – mówi Jaros³aw Mastalerz, cz³onek zarz±du BRE Banku ds. bankowo¶ci detalicznej.

– Trofeum internauci przyznali nam za dzia³alno¶æ w 2011 r., który by³ dla nas szczególny. W tym czasie nie tylko uruchamiali¶my kolejne produkty on-line, jeszcze silniej podkre¶laj±c „internetowo¶æ” mBanku, ale te¿ mocniej postawili¶my na obecno¶æ banku w urz±dzeniach mobilnych. Obecnie z konta w komórce korzysta 300 tys. naszych u¿ytkowników. Zamierzamy byæ nie tylko najlepszym bankiem w sieci, ale i najlepszym bankiem w komórce – dodaje Mastalerz.

W plebiscycie Bankier.pl i PayU SA, poza nagrodami internautów, wrêczono równie¿ statuetki przyznawane przez ekspertów w kategoriach Innowacja Finansowa Roku i Osobowo¶æ Roku.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%