newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSmBank: najtañsze tablety nie tylko w augmented reality

2012-01-12


eKonto za 0 z³ w mBanku i internet mobilny w sieci 4G Play oraz pakiet z tabletem dla sta³ych klientów to kolejny przepis mBanku na wygodny rachunek.


mBank: najtañsze tablety nie tylko w augmented reality

Dla dotychczasowych klientów, posiadaj±cych „Ofertê dla Ciebie” czyli wyliczone limity kredytowe, bank przygotowa³ zarówno ofertê mobilnego internetu w sieci 4G Play (dostêpny za darmo w pierwszych miesi±cach umowy w zamian za aktywno¶æ), jak i nowoczesnych tabletów w najni¿szych na rynku cenach. Op³ata miesiêczna za tablet z internetem jest sta³a i wynosi: dla Samsunga Galaxy Tab 10.1 – 79 z³/mies.; dla Apple iPada 2 – 99 z³/mies.


Przystêpuj±c do trwaj±cej do koñca lutego promocji na iPada2, klient uiszcza op³atê (w wysoko¶ci 99 z³./mies.) przez okres o trzy miesi±ce krótszy, ni¿ w ramach standardowej oferty, jednocze¶nie mog±c korzystaæ z internetu przez pe³ne 42 miesi±ce. W ramach promocji mo¿e tak¿e oszczêdziæ dodatkowe 300 z³ nie p³ac±c przez trzy kolejne miesi±ce (w takim wypadku op³atê uiszcza tylko przez 36 miesiêcy) pod warunkiem, ¿e w czasie trwania umowy zdecyduje siê na jeden z produktów banku lub we¼mie udzia³ w programie rekomendacyjnym „PolecamBank” i uzyska prawo do wyp³aty przynajmniej jednej premii.

 

Z kolei nowi klienci mBanku, którzy otworz± konto, mog± wybraæ pakiet z mobilnym internetem w sieci 4G Play. Przy zachowaniu aktywno¶ci (aktywne korzystanie z karty p³atniczej, regularne zasilanie rachnku), za internet mobilny i modem mog± nie zap³aciæ w ogóle przez 12 miesiêcy. Dodatkowo, pierwsze trzy miesi±ce korzystania z us³ugi s± bezwarunkowo bezp³atne.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%