newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSmBank: jeszcze ³atwiej wp³acisz i wyp³acisz gotówkê z eKonta

2012-01-04


Obs³uga kasowa klientów mBanku, realizowana w oddzia³ach MultiBanku, zosta³a w³a¶nie rozszerzona o kolejne placówki. Zniesione zosta³y równie¿ minimalne limity wp³at i wyp³at gotówki.


mBank: jeszcze ³atwiej wp³acisz i wyp³acisz gotówkê z eKonta

Obs³uga kasowa czê¶ci placówek MultiBanku zosta³a udostêpniona klientom najwiêkszego banku wirtualnego w Polsce w po³owie ubieg³ego roku. Obecnie jest ona dostêpna we wszystkich 136 oddzia³ach w³asnych i partnerskich MultiBanku, prowadz±cych obs³ugê gotówkow±. Z pocz±tkiem br. zniesione zosta³y równie¿ limity kwotowe dotycz±ce wysoko¶ci jednorazowej wp³aty lub wyp³aty gotówki. Inne elementy oferty nie zmieni³y siê.

 

Obs³uga gotówkowa klientów mBanku wyró¿nia siê wygodnym, zdalnym sposobem awizowania wyp³at. Jako jedyny w Polsce, mBank umo¿liwia awizacjê nie tylko telefoniczn± (za po¶rednictwem mLinii), ale tak¿e realizowan± za pomoc± serwisu transakcyjnego.

 

Dla klienta indywidualnego wp³ata i wyp³ata gotówki wi±¿e siê ze sta³± prowizj± w wysoko¶ci 9 z³. W przypadku klientów firmowych prowizja wynosi 0,5 proc. warto¶ci dokonanej transakcji (nie mniej ni¿ 9 z³). Wp³at i wyp³at mo¿na dokonywaæ w walutach PLN, EUR i USD.


Dotychczas z obs³ugi gotówkowej dla klientów mBanku, realizowanej w placówkach MultiBanku, najczê¶ciej korzystali mieszkañcy województwa mazowieckiego, ³ódzkiego i pomorskiego.  W ostatnim czasie w ten sposób klienci wp³acali na rachunki ¶rednio 24 tys. z³, a wyp³acali dwa razy wiêcej - ¶rednia wysoko¶æ wyp³aty w ramach us³ugi wynios³a 48 tys. z³.

 

W ramach obs³ugi gotówkowej klienci mBanku mog± korzystaæ nie tylko z sieci 136 placówek z logo MultiBanku, ale tak¿e z ok. 245  maszyn depozytowych na terenie ca³ego kraju oraz 4,8 tys. bankomatów. W zakresie wp³at gotówkowych do dyspozycji klientów pozostaje tak¿e sieæ  ponad 2,4 tys. sklepów ¯abka i Freshmarket.


rdo: www.mbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%