newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem

2012-02-14


MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.


Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem

Z pilota¿u realizowanego w ramach wspó³pracy MultiBanku,  mBanku i organizacji Visa, bêd± mogli skorzystaæ klienci banków, posiadaj±cy iPhone’y produkowane przez firmê Apple.


Rozpoczynaj±cy siê konkurs jest drugim etapem pilota¿u. W pierwszej fazie projektu now± technologiê testowali pracownicy banku oraz wybrani klienci, przede wszystkim cz³onkowie mRady mBanku.


W ramach testu p³atno¶ci mobilnych NFC, u¿ytkownik otrzyma nak³adkê iCarte na swój aparat Apple, wspó³pracuj±c± z aplikacj± Visa Mobile. Aplikacja bêdzie bezp³atnie dostêpna w internetowym sklepie AppStore. Dziêki nak³adce i oprogramowaniu, klienci bêd± mogli p³aciæ zbli¿eniowo za po¶rednictwem telefonu komórkowego w sklepach i innych punktach wyposa¿onych w terminale zbli¿eniowe. Nak³adki  iCarte bêd± wspó³pracowaæ z najnowszymi modelami iPhone’ów trzeciej i czwartej generacji.

 

Telefonami z aplikacj± Visa Mobile mo¿na bêdzie p³aciæ we wszystkich terminalach przyjmuj±cych karty zbli¿eniowe Visa. Obecnie takich terminali jest w Polsce ponad 50 tys.


Aby móc testowaæ p³atno¶ci NFC dla urz±dzeñ iPhone, wystarczy, ¿e klient MultiBanku lub mBanku we¼mie udzia³ w trwaj±cym do 30 marca br. konkursie i prze¶le wykonane w³asnym smartfonem Apple zdjêcie obrazuj±ce motto konkursu: „Kupujê, nie pêkam” dla mBanku lub „Szybko¶æ” w przypadku MultiBanku. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace, a ich autorzy otrzymaj± nak³adkê do p³atno¶ci mobilnych. Do wygrania 70 nak³adek iCarte na iPhone 4 lub 4S (50 dla klientów mBanku i 20 dla klientów MultiBanku) oraz 80 nak³adek na iPhone 3G lub 3GS (50 w mBanku i 30 w MultiBanku).


- Udzia³ smartfonów w¶ród ogó³u sprzedawanych w Polsce telefonów ro¶nie skokowo, ju¿ dzi¶ osi±gaj±c poziom 40 proc., dlatego p³atno¶ci NFC to niew±tpliwie przysz³o¶æ – komentuje Rafa³ Borkowski, dyrektor Departamentu Promocji ds. Klientów Dojrza³ych i Studentów w mBanku i MultiBanku. – Technologia NFC jest dostêpna nie tylko dla iPhone’ów, ale my na pocz±tek wybrali¶my urz±dzenia Apple poniewa¿ s± one popularne w¶ród naszych klientów. S³uszno¶æ tej decyzji potwierdza liczba pobrañ aplikacji mobilnych mBanku i MultiBanku na system iOS, dedykowany urz±dzeniom Apple, która obecnie przekracza 42 tys. – dodaje Borkowski.

 

Jak dokonaæ mobilnej p³atno¶ci w ramach systemu Visa Mobile w MultiBanku i mBanku?

  1. W punkcie us³ugowo-handlowym wystarczy, aby sprzedawca wprowadzi³ kwotê do zap³aty.
  2. Klient uruchamia aplikacjê iCarte oraz zbli¿a iPhone’a do terminala.
  3. Na ekranie telefonu pojawi siê kwota do zap³aty i je¶li na rachunku powi±zanym z kart± znajduj± siê wystarczaj±ce ¶rodki, transakcja zostanie przeprowadzona poprawnie

rdo: www.multibank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%