newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego

2012-06-06


W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.


Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego

Karty zbli¿eniowe bêd± g³ównym ¶rodkiem p³atniczym we wszystkim punktach us³ugowych na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie wyeliminowano obrót gotówkowy. Mo¿na bêdzie nimi zap³aciæ tak¿e na terenie warszawskiej Strefy Kibica oraz w ka¿dym innym punkcie obs³uguj±cym p³atno¶ci zbli¿eniowe. Dziêki temu obs³uga kibiców zostanie znacznie przyspieszona.

 

– Wykorzystanie kart z technologi± zbli¿eniow± to przede wszystkim znaczna oszczêdno¶æ czasu podczas imprez masowych, kiedy wiele osób chce skorzystaæ z punktów gastronomicznych w krótkim czasie – wyja¶nia Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowo¶ci transakcyjnej BRE Banku. – Poniewa¿ przy p³atno¶ciach za transakcje do kwoty 50 z³ nie jest wymagane podanie numeru PIN, odbywaj± siê one szybciej – dodaje.

 

Z mBankowych kart pre-paid bêdzie mo¿na skorzystaæ zarówno w trakcie mistrzostw, jak i ju¿ po nich. – Jest to mo¿liwe, poniewa¿ kartê w ka¿dej chwili mo¿na do³adowaæ, wp³acaj±c dowoln± kwotê na osobny numer rachunku – wyja¶nia Dariusz Nalepa z BRE Banku i dodaje, ¿e dziêki temu kibice zyskuj± nie tylko praktyczne narzêdzie do szybkich p³atno¶ci, ale równie¿ u¿yteczn± pami±tkê zwi±zan± z mistrzostwami w pi³ce no¿nej.

 

W trakcie meczów UEFA EURO 2012, rozgrywanych na Stadionie Narodowym w Warszawie, bêdzie mo¿na p³aciæ równie¿ pozosta³ymi kartami debetowymi i kredytowymi mBanku z funkcj± zbli¿eniow±.
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.

Jak zarobiæ na karcie kredytowej?
A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%