newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSKarty kredytowe - Nowo¶ci w portfelach klientów Credit Agricole

2011-12-12


Debiut marki Credit Agricole na polskim rynku bankowo¶ci detalicznej poci±gn±³ za sob± zmiany w ofercie kart kredytowych banku.


Od teraz klienci otrzymaj± - bez dodatkowych kosztów - karty kredytowe w technologii zbli¿eniowej, ³atwiej zostan± zwolnieni z op³aty rocznej za kartê, a z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia bêd± mogli skorzystaæ ze specjalnych promocji oferowanych przez Klub Rabatowy Credit Agricole.

Credit Agricole Bank Polska od¶wie¿y³ portfolio swoich kart kredytowych. Najwa¿niejsz± ze zmian, które wdro¿y³, by³o wprowadzenie podzia³u nawi±zuj±cego do segmentacji klientów detalicznych. Jej celem by³o dopasowanie - w pe³niejszy ni¿ dotychczas sposób - oferty do potrzeb posiadaczy kart oraz wyra¼niejsze zró¿nicowanie cech oferowanych produktów. Obecnie Credit Agricole proponuje karty kredytowe Standard, Silver oraz Gold.

W segmencie Standard bank oferuje kartê Credit Agricole Visa Standard, która zast±pi³a kartê Maxima PLUS. Segment Silver reprezentuj± karty: Credit Agricole Visa Silver oraz Credit Agricole MasterCard Silver, której poprzedniczk± by³a karta MasterCard FURORA. Z kolei w segmencie Gold Credit Agricole proponuje karty Credit Agricole Visa Gold i Credit Agricole MasterCard Gold.

Zmieni³y siê równie¿ tabele op³at i prowizji. Bank ujednolici³ op³aty roczne oraz zmniejszy³ progi obrotów kart± (roczna suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych), po których osi±gniêciu klient jest zwolniony z op³aty rocznej za u¿ytkowanie karty lub jej wysoko¶æ zostaje obni¿ona.

I tak na przyk³ad, aby nie ponosiæ rocznej op³aty za kartê Credit Agricole MasterCard Silver, posiadacz powinien wydaæ przy jej pomocy ¶rednio 834 z³ miesiêcznie, podczas gdy dotychczasowy poziom wydatków musia³ wynie¶æ 2.000 z³. ¦redniomiesiêczny obrót na poziomie 500 z³ zmniejsza op³atê roczn± do 35 z³.

Z kolei dla karty Credit Agricole Visa Standard op³ata roczna zosta³a zast±piona op³at± miesiêczn± w wysoko¶ci 3 z³ za korzystanie z rachunku limitu kredytowego. Posiadacz bêdzie móg³ jednak u¿ytkowaæ rachunek bezp³atnie, je¶li wyda przy u¿yciu karty co najmniej 400 z³ miesiêcznie. Uproszczenie regu³ pobierania op³at wpisuje siê w naczeln± zasadê przy¶wiecaj±c± Credit Agricole, któr± jest has³o "Prosto i z sensem".

Dodatkowo karty z segmentu Silver oraz Gold zosta³y wyposa¿one w technologiê bezstykow±, umo¿liwiaj±c± dokonywanie transakcji zbli¿eniowych.

Dla wszystkich kart dostêpne s± te¿ Plany Sp³at Ratalnych - kredyt ratalny w karcie umo¿liwiaj±cy dokonanie sp³aty transakcji lub zad³u¿enia na karcie w równych miesiêcznych ratach z obni¿onym oprocentowaniem. Posiadacze kart Silver i Gold mog± roz³o¿yæ swoje transakcji lub zad³u¿enie na 6, 10, 12, 18, 24 rat, a klienci dysponuj±cy kart± Standard mog± skorzystaæ z 3, 6, 9, 12, a nawet 24 rat.

Nowo¶ci± Credit Agricole Bank Polska jest oferta przygotowana z my¶l± o klientach, którzy chc± jeszcze efektywniej korzystaæ z kart p³atniczych, jednocze¶nie oszczêdzaj±c. Klub Rabatowy Credit Agricole Bank Polska umo¿liwia otrzymywanie rabatów ju¿ w momencie dokonywania p³atno¶ci kart± - rabat zostaje naliczony od razu przy kasie. Innowacj± oferowan± przez Credit Agricole jest mo¿liwo¶æ korzystania przez klientów nie tylko ze sta³ych rabatów, udzielanych w sklepach partnerów programu przez ca³y rok, ale równie¿ z rabatów dodatkowych - dostêpnych podczas akcji sezonowych.

Wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy poszukuj± atrakcyjnych prezentów pod choinkê dla swoich bliskich, a jednocze¶nie szukaj± okazji cenowych, Credit Agricole Bank Polska przygotowa³ specjaln± ofertê pod has³em "Skomponuj wyj±tkowy prezent". Klienci p³ac±cy kartami od 1 do 24 grudnia otrzymaj± wy¿sze - ni¿ ma to miejsce w ofercie standardowej - rabaty (w wysoko¶ci od 10% do 30%) u wybranych partnerów Klubu (m.in. Monnari, Czas na herbatê, Chocolissimo, Kobe).

Jak podkre¶la Piotr Giziñski, dyrektor departamentu kart p³atniczych w Credit Agricole Bank Polska: Koniec roku to wyj±tkowy czas dla klientów. Miko³ajki i Bo¿e Narodzenie stanowi± szczególn± okazjê do sprawiania rado¶ci sobie oraz swoim bliskim. Natomiast zaraz po ¦wiêtach handlowcy przygotowuj± specjalne oferty wyprzeda¿y po¶wi±tecznych i noworocznych, co sprzyja czêstszemu siêganiu do portfela. Dlatego przygotowali¶my dla naszych klientów specjaln± ofertê "Pakiet zimowy", w sk³ad którego wchodz± nie tylko promocje w okresie przed¶wiatecznym w Klubie rabatowym Credit Agricole Bank Polska, ale tak¿e mo¿liwo¶æ roz³o¿enia p³atno¶ci bezgotówkowych wykonanych kart± kredytow± w okresie od 25 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., na kwotê min. 300 z³ na raty 0%.

Klubem rabatowym Credit Agricole Bank Polska objête s± wszystkie karty Credit Agricole Bank Polska - debetowe (Visa Electron, Visa 1 Konto Euro26 i Visa 1 Konto), karty biznesowe - debetowe i kredytowe oraz karty kredytowe Credit Agricole Visa Gold, Credit Agricole MasterCard Gold, Credit Agricole Visa Silver, Credit Agricole MasterCard Silver i Credit Agricole Visa Standard.


rdo: www.credit-agricole.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%