newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSKartê kredytow± w LUKAS Banku warto sp³acaæ na raty

2010-07-27


LUKAS Bank rozpocz±³ kampaniê edukacyjn± skierowan± do u¿ytkowników kart kredytowych. W kampanii bank ukazuje klientom mo¿liwo¶æ sp³aty zad³u¿enia na karcie za pomoc± rat.


Plan sp³at ratalnych, promowany w czasie kampanii jest wyj¶ciem dla klientów poszukuj±cych prêdkiego i prostego doj¶cia do sp³aty ratalnej bez zbytecznych formalno¶ci. Komfort takiego rozwi±zania polega przede wszystkim na mo¿liwo¶ci sp³acania ka¿dej p³atno¶ci dokonanej karta kredytow± na sp³atê w równych ratach. Klient ma ich do wyboru 6, 12, 18 lub 24. Ponadto oprocentowanie dla p³atno¶ci sp³acanych w ratach jest mniejsze od normalnego w karcie, a klient ma ¶wiadomo¶æ ile dok³adanie bêdzie wynosiæ rata w danym miesi±cu.

Aby uaktywniæ tê funkcjonalno¶æ, kwota p³atno¶ci, której sp³atê chcemy roz³o¿yæ na raty, musi wynosiæ co najmniej 300 z³. Klient nie mo¿e mieæ aktualnych zaleg³o¶ci w sp³acie, i równie¿ przekroczonego limitu na karcie kredytowej. Plan ratalny mo¿na uruchomiæ w placówce lub za po¶rednictwem LUKASlinii. Kwota roz³o¿ona na raty wprawdzie pomniejsza limit, ale sp³acaj±c nastêpuj±ce raty powiêkszamy go.

Oprocentowanie dla zad³u¿enia sp³acanego w ratach równa siê 12,9 p.p. dla transakcji bezgotówkowych i 14,9 p.p. dla gotówkowych dla posiadaczy kart Silver i Furora oraz odpowiednio 11,90 p.p. i 13,9 p.p. dla Gold. Standardowe oprocentowanie tych kart równa siê 20 p.p. dla Silver i Furory oraz 19,90 p.p. dla Gold.

W³a¶ciciele kart o kampanii dowiedz± siê z witryn oddzia³ów, wyci±gów, ulotek oraz monitorów bankomatów. Kampania potrwa do 31 sierpnia 2010 r.
W³a¶ciciele kart, którzy bêd± korzystaæ z mo¿liwo¶ci sp³at ratalnych wiadomo¶æ o ich wielko¶ci znajd± na wyci±gach. LUKAS Bank wyda³ do po³owy 2010 roku 1,24 mln kart p³atniczych.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%