newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSKarta Debit MasterCard PayPass

2012-09-08


Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!


Karta Debit MasterCard PayPass

Karty debetowe Alior Sync, oprócz standardowych funkcjonalno¶ci  kart debetowych – wyp³aty gotówki z bankomatu i dokonywania p³atno¶ci bezgotówkowych – wyposa¿one s± dodatkowo w funkcjonalno¶æ p³atno¶ci internetowych oraz p³atno¶ci zbli¿eniowych PayPass™.

 

Funkcjonalno¶æ PayPass™ pozwala na realizacjê transakcji zbli¿eniowych. Dokonuj±c, w wybranych punktach, transakcji na kwotê do 50 z³  nie musisz podawaæ kodu PIN – wystarczy, ¿e zbli¿ysz kartê do czytnika. W przypadku transakcji na kwoty powy¿ej 50 z³ po prostu wpisujesz kod PIN, jak przy p³atno¶ci zwyk³± kart±. Dziêki temu zrealizujesz kart± ma³e p³atno¶ci w kilka sekund.

 

Naklejka zbli¿eniowa PayPass™

Jest to karta debetowa z funkcjonalno¶ci± PayPass™, a wiêc mo¿e byæ wykorzystywana do p³atno¶ci zbli¿eniowych.

Niewielki rozmiar naklejki umo¿liwia umieszczenie jej na dowolnym przedmiocie, na przyk³ad na telefonie komórkowym. Jej niew±tpliw± zalet± jest wygoda – nie musisz ju¿ nosiæ ze sob± ca³ego portfela.


rdo: www.sync.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%