newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSJak zarobiæ na karcie kredytowej?

2011-12-13


A¿ po³owa wykszta³conych Polaków z du¿ych miast przyznaje, ¿e wyp³aca gotówkê z bankomatów za pomoc± karty kredytowej - wynika z raportu z badania SMG/KRC Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC.


Takie operacje s± kosztowne. Tymczasem umiejêtne korzystanie z karty mo¿e przynie¶æ wymierny zysk. Wed³ug naszych obliczeñ ¶wiadomy w³a¶ciciel plastiku mo¿e zarobiæ rocznie nawet do dwóch tysiêcy z³otych.

Zdecydowanie najczê¶ciej korzystamy z kart, dokonuj±c transakcji bezgotówkowych. Prawie dziewiêciu na dziesiêciu ankietowanych przyznaje, ¿e p³aci kart± za produkty i us³ugi. Ponad po³owa pos³uguje siê nimi podczas podró¿y zagranicznych. - Statystyczny posiadacz karty kredytowej w Polsce u¿ywa swojej karty do p³atno¶ci w punktach handlowo-us³ugowych, najczê¶ciej jest to stacja benzynowa lub hipermarket - mówi Tomasz Paw³owicz z MasterCard. Wed³ug niego Polacy korzystaj± z kart raczej ostro¿nie i rozwa¿nie - Saldo karty najczê¶ciej sp³acane jest w ca³o¶ci, zatem kredyt na karcie nie podlega oprocentowaniu. Mniejsza grupa klientów decyduje siê na sp³atê czê¶ciow±, czyli faktycznie korzysta z kredytu.

Jednak co drugi przepytany przez SMG/KRC mieszkaniec du¿ego miasta przyznaje, ¿e wyp³aca za pomoc± karty kredytowej pieni±dze z bankomatu, a to mo¿e byæ kosztowne. Po takiej operacji w wiêkszo¶ci banków automatycznie skoñczy siê okres bezodsetkowy, czyli tzw. grace period i rozpocznie siê naliczanie odsetek od zaci±gniêtego kredytu. Eksperci nie s± zgodni co do powodów takiego postêpowania klientów.

Zdaniem Szymona Kuchciaka, dyrektora Centrum Kart Kredytowych Deutsche Bank PBC, o sposobie korzystania z karty kredytowej decyduje przede wszystkim poziom dochodów. W segmencie najlepiej zarabiaj±cych (posiadacze z³otych czy platynowych kart) oko³o 80 proc. klientów traktuje karty kredytowe, jako narzêdzie wy³±cznie rozliczeniowe. - Wybieraj±c kartê dla siebie, nie zwracaj± uwagi na oprocentowanie kredytu na karcie, bo z niego po prostu nie korzystaj±. Bardziej interesuje ich np. program rabatowy przy zakupach kartami czy pakiety ubezpieczeñ - t³umaczy Kuchciak.

Zupe³nie inaczej zachowuj± siê klienci z grupy o ni¿szych dochodach. Dla nich karta jest g³ównie form± szybkiego dostêpu do gotówki. Nawet 60-80 proc. z nich mo¿e wyp³acaæ pieni±dze z bankomatów za pomoc± karty kredytowej, mimo dodatkowych op³at.

- Podstawow± przyczyn± mo¿e byæ niewystarczaj±ca edukacja klientów, w szczególno¶ci brak wiedzy o wysoko¶ci prowizji. Pamiêtajmy, ¿e karta kredytowa bêd±ca produktem o charakterze masowym, to wci±¿ dla Polaków nowo¶æ - t³umaczy prof. Remigiusz Kaszubski, Dyrektor w Zwi±zku Banków Polskich.

Bardziej ¶wiadomi klienci czê¶ciej korzystaj± z kart kredytowych, ale unikaj± kosztów. Zwracaj± te¿ wiêksz± uwagê na bezpieczeñstwo u¿ytkowania karty. - Spo¶ród us³ug dodanych do karty popularno¶æ zyska³y ubezpieczenia transakcji nieuprawnionych oraz, w przypadku kart presti¿owych, ubezpieczenia zwi±zane z podró¿ami, np. kosztów leczenia za granic± - mówi Paw³owicz. - Obserwujemy rosn±ce zainteresowanie programami lojalno¶ciowymi zwi±zanymi z u¿ywaniem karty kredytowej, a tym samym zwiêkszenie czêstotliwo¶ci korzystania z kart. Z innowacji technicznych najwiêkszym sukcesem ostatnich lat jest postêpuj±ca popularyzacja kart zbli¿eniowych.

Jak straciæ, a jak zyskaæ na karcie kredytowej

Banki i organizacje kart p³atniczych staraj± siê uczyæ klientów umiejêtnego korzystania z kart kredytowych. - Publikacje na ten temat pojawiaj± siê w mediach, szczególnie w okresach wzmo¿onej konsumpcji - w okresie ¶wi±tecznym i wakacyjnym - zauwa¿a prof. Kaszubski.

- Przede wszystkim nale¿y unikaæ wyp³at gotówki z bankomatu oraz sp³acaæ saldo zad³u¿enia karty w ca³o¶ci w ramach okresu bezodsetkowego - wylicza Paw³owicz. - Jak od ka¿dej zasady tak i od tej s± wyj±tki: niektórzy wydawcy oferuj± mo¿liwo¶æ roz³o¿enia sp³aty wiêkszych transakcji na raty przy oprocentowaniu na tyle niskim, ¿e mo¿e byæ to rozs±dna alternatywa dla kredytu ratalnego - dodaje. W takim wypadku du¿± korzy¶ci± jest fakt, ¿e sp³ata ratalna najczê¶ciej nie wymaga ¿adnych dodatkowych formalno¶ci oprócz telefonu do banku, a oprocentowanie rzeczywiste wcale nie musi znacz±co odbiegaæ od dobrych ofert dostêpnych w sklepie.

Aby lepiej zobrazowaæ temat, przygotowali¶my prost± symulacjê. Klient A i Klientka B maj± dok³adnie tê sam± kartê kredytow± z limitem 10 tys. z³. Co miesi±c obci±¿aj± j± ¶rednio na tysi±c z³otych, jednak w skrajnie ró¿ny sposób.

Klient A regularnie wyp³aca kart± kredytow± pieni±dze z bankomatu. Za³o¿yli¶my, ¿e 15. dnia ka¿dego miesi±ca wyci±ga ni± 800 z³ w gotówce. Oprócz jednorazowej op³aty, bank nalicza od tej kwoty odsetki z pominiêciem grace period. Dodatkowo klient raz w ci±gu roku spó¼nia siê ze sp³at± kwoty minimalnej, dwukrotnie przekracza limit na karcie. W rezultacie karta kredytowa kosztuje go 582 z³ote.

Klientka B jest bardziej rozwa¿na i wykorzystuje kartê tylko do transakcji bezgotówkowych. Stara siê robiæ zakupy u partnerów rabatowych swojego banku. ¦rednio wydaje u nich 500 z³ miesiêcznie z 20-proc. rabatem. Dodatkowo w ci±gu roku kilka razy korzysta z ubezpieczenia Assistance (awaryjne holowanie samochodu, wizyta hydraulika, porada prawna oraz bezp³atne ubezpieczenie zagranicznej wycieczki). Zyskuje te¿ dziêki darmowemu kredytowi w okresie bezodsetkowym. Bez zw³oki, w terminie, sp³aca ca³o¶æ zad³u¿enia na karcie. W rezultacie w skali roku karta kredytowa pozwala jej zarobiæ 1746 z³otych.

- Wa¿ne jest zrozumienie mechanizmu dzia³ania karty kredytowej - podsumowuje prof. Kaszubski. - Je¿eli to zrobimy, bêdziemy u¿ytkowaæ j± zgodnie z jej przeznaczeniem, co mo¿e zwiêkszyæ nasze bezpieczeñstwo i komfort - dodaje.

- W erze powszechnych zakupów internetowych, czêstych podró¿y u¿ytkowanie kart kredytowych w Polsce mo¿e tylko wzrastaæ. Obudowanie kart coraz ciekawszymi programami rabatowymi, rozpowszechnienie bezpiecznej technologii chipowej i wygodnych transakcji bezstykowych z pewno¶ci± bêd± zachêt± dla kolejnych grup klientów do korzystania z "plastików". Wa¿ne jest jednak to, ¿eby¶my ze swoich kart korzystali nie tylko czêsto, ale te¿ rozs±dnie i bezpiecznie - podsumowuje Szymon Kuchciak z Deutsche Bank PBC.


rdo: www.deutsche-bank-pbc.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%