newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSJak za³o¿yæ konto bankowe?

2011-06-25


Za³o¿enie konta bankowego obecnie nic nie kosztuje. Banki internetowe wychodz± na przeciw oczekiwaniom swoich klientów i staraj± siê przygotowywaæ dla nich jak najlepsze oferty, aby wszyscy byli w pe³ni zadowoleni.


Jak za³o¿yæ konto bankowe?

Za³o¿enie konta nie wymaga od przysz³ego u¿ytkownika zbytniej pracy, poniewa¿ wszystko odbywa siê przez Internet, przy czym wype³nienie wniosku trwa góra parê minut.

 

Obecnie na rynku istnieje du¿a liczba banków i oczywi¶cie nie wszystkie s± takie same, a ich oferty s± bardzo zró¿nicowane. Po¶wiêcenie czasu, aby wybraæ w³a¶ciwy bank mo¿e byæ trudne, ale zawsze jest warte zachodu.

 

Oto kilka rzeczy do rozwa¿enia: wygoda, dostêpno¶æ, saldo minimalne, ewentualne op³aty oraz ubezpieczenie. Wygoda jest wa¿na, a daæ nam j± mog± jedynie banki internetowe, które oferuj± konta internetowe dostêpne przez ca³± dobê. Dostêpno¶æ to kwestia równie¿ bankomatów, czyli kwestia tego czy mo¿emy korzystaæ ze wszystkich b±d¼ ewentualnie z których? Saldo minimalne w niektórych bankach jest wymagane, ale na szczê¶cie nie w ka¿dym. Czê¶æ tylko banków pobiera od swoich u¿ytkowników op³aty za u¿ytkowanie konta internetowego, poniewa¿ reszta proponuje wszystkie operacje i za³o¿enie konta za darmo. Ubezpieczenie konta i przede wszystkim karty p³atniczej to chyba sprawa najwa¿niejsza, poniewa¿ zawsze mo¿emy kartê zgubiæ lub zostaæ okradzionym.

 

Za³o¿enie rachunku bankowego przez Internet nie jest skomplikowane. Zazwyczaj sk³ada siê ono z paru etapów:

 

  • Wype³nienie i wys³anie wniosku o otwarcie konta.
    We wniosku nale¿y podaæ wymagane przez bank informacje (m.in. nr PESEL seria i numer dokumentu to¿samo¶ci, dane osobowe, teleadresowe itp.).

  • Podpisanie umowy.
    W zale¿no¶ci banku, umowa oraz dokumenty aktywacyjne konto zostan± nam przes³ane poczt± lub kurierem. Umowê otwarcia rachunku nale¿y podpisaæ i odes³aæ poczt± lub przekazaæ kurierowi.

  • Aktywacja rachunku i kana³ów dostêpu.
    Aby to zrobiæ nale¿y zalogowaæ siê w systemie danego banku u¿ywaj±c do tego loginu i has³a, które dostali¶my razem z umow± w pakiecie aktywacyjnym. Przy pomocy pakietu aktywacyjnego mo¿emy dokonaæ aktywacji dla podstawowych kana³ów dostêpu do konta   (np. internet, telefon, sms).


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych
ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%