newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSInteligo: wiele kart do rachunku g³ównego

2011-03-15


Klienci Inteligo mog± u¿ywaæ równolegle debetowych kart dwóch organizacji p³atniczych, wydawanych do g³ównego rachunku. Spe³niaj±c warunki symboliczne, klienci korzystaj± z kart bez op³at.


Inteligo: wiele kart do rachunku g³ównego

Klienci kont osobistych Inteligo mog± od 14 marca 2011 r. zamawiaæ do rachunku g³ównego i u¿ywaæ równocze¶nie kart obu organizacji p³atniczych: Visa oraz MasterCard.
Klienci zamawiaj±cy kolejn± kartê do rachunku osobistego nie p³ac± za jej wydanie. Karty mog± zostaæ darmowe te¿ w czasie u¿ytkowania. Wystarczy ka¿d± z nich wykonaæ w miesiêcznym okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na minimum 100 z³.

 

Karty przyjmowane s± w Polsce a tak¿e za granic± i umo¿liwiaj±:

  • bezpieczne p³atno¶ci za zakupy przez internet i przez telefon,
  • transakcje bezgotówkowe w wielu punktach handlowo-us³ugowych na ca³ym ¶wiecie, akceptuj±cych karty p³atnicze Visa oraz MasterCard,
  • wyp³aty bez prowizji w Inteligo w ponad 3500 bankomatów sieci PKO BP, eService i BZ WBK oraz ze wszystkich pozosta³ych bankomatów na terenie Polski oraz na ¶wiecie w abonamencie za jedyne 4 z³ co miesi±c wystarczy aktywowaæ us³ugê Bankomaty bez granic,
  • do³adowania telefonów komórkowych w bankomatach PKO BP wprowadzasz kartê debetow± do bankomatu i wybierasz funkcjê do³adowanie telefonu oraz Operatora.
    Karta debetowa Inteligo MasterCard pozwala tak¿e p³aciæ bezstykowo (PayPass), zarz±dzaæ limitami na transakcje bezstykowe online a tak¿e wybieraæ sposób autoryzacji transakcji: za pomoc± chipa i paska magnetycznego lub tylko chipa.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%