newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSInteligo przygotowuje powtórn± zmianê cennika

2010-11-08


Bank ma zamiar wprowadziæ innowacyjn± tabelê op³at i prowizji. Zmieni± siê m.in. op³ata za prowadzenie rachunku osobistego i prowizja za debetówkê.


Inteligo przygotowuje powtórn± zmianê cennika Bank ma zamiar wprowadziæ te¿ nowe produkty. Najnowszy cennik bêdzie aktualny od 15 listopada.
Na razie wiadomo, ¿e zmniejszeniu do 0 z³otych ulegnie op³ata za prowadzenie rachunku osobistego. Na chwilê obecn± zwi±zana jest ona z saldem rachunku bankowego konto jest darmowe gdy ¶rednie saldo wynosi 100 z³. Je¿eli ten warunek nie bêdzie spe³niony, Inteligo kasuje 5 z³otych op³aty za prowadzenie rachunku osobistego.
Zmieni siê równie¿ op³ata za debetówkê wydan± do rachunku Inteligo. Je¿eli ³±czna suma p³atno¶ci bezgotówkowych, dokonanych kart± w miesi±cu, bêdzie wynosiæ co najmniej 100 z³otych, op³ata bêdzie równa 0 z³otych. W momencie, gdy suma p³atno¶ci bêdzie ni¿sza, miesiêczna op³ata bêdzie wynosi³a 4 z³otych. Teraz bank pobiera 1 PLN, je¿eli nie zrealizuje siê p³atno¶ci na kwotê 100 z³otych.
Póki co, to jedyne oficjalne informacje dotycz±ce nowego cennika.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%