newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSING zachêca do systematycznego oszczêdzania kontem SOK

2011-04-11


ING Bank ¦l±ski wprowadzi³ do oferty nowy produkt oszczêdno¶ciowy – Systematycznie Oszczêdzaj±ce Konto. Oprócz podstawowego oprocentowania, bank oferuje równie¿ bonusowe odsetki za regularne wp³aty.


ING zachêca do systematycznego oszczêdzania kontem SOK

Nowy produkt zosta³ przygotowany z my¶l± o klientach, którzy chc± regularnie oszczêdzaæ i konsekwentnie budowaæ swój kapita³. Premi± za systematyczne pomna¿anie oszczêdno¶ci jest bonus w postaci dodatkowych miesiêcznych odsetek. Bonus jest wyp³acany pod warunkiem przyrostu ¶redniego miesiêcznego salda na rachunku na poziomie minimum 100 z³. Podwy¿szonym oprocentowaniem s± objête wszystkie ¶rodki zgromadzone na rachunku w danym miesi±cu kalendarzowym.

 

Na koniec miesi±ca klient otrzymuje odsetki standardowe, naliczone wed³ug zmiennego oprocentowania na poziomie 2% w stosunku rocznym. Do pi±tego dnia nastêpnego miesi±ca otrzymuje odsetki bonusowe na poziomie 1,5% równie¿ wed³ug stopy zmiennej w stosunku rocznym.

 

Aby skorzystaæ z nowego produktu nie jest wymagane posiadanie rachunku w ING Banku ¦l±skim. Systematycznie Oszczêdzaj±ce Konto mo¿na otworzyæ w oddziale banku oraz za pomoc± bankowo¶ci internetowej ING BankOnLine.

 

Oferta ING Banku ¦l±skiego obejmuje szereg produktów oszczêdno¶ciowych, takich jak Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe, Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe Direct oraz Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe Premium, jak równiez lokaty terminowe oraz eLokaty.


rdo: www.ingbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%