newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSING podnosi oprocentowanie kont oszczêdno¶ciowych

2011-05-13


Od 16 maja br. oprocentowanie wszystkich kont oszczêdno¶ciowych OKO dla klientów indywidualnych i przedsiêbiorców w ING Banku ¦l±skim bêdzie wy¿sze o 0,25 pkt. proc.


ING podnosi oprocentowanie kont oszczêdno¶ciowych

W zwi±zku z ostatni± podwy¿k± podstawowych stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. zdecydowali¶my siê podnie¶æ oprocentowanie kont oszczêdno¶ciowych. Uwa¿nie obserwujemy rynek, bior±c pod uwagê oczekiwania naszych klientów i ta decyzja jest kolejnym ruchem w kierunku podniesienia atrakcyjno¶ci i konkurencyjno¶ci naszej oferty depozytowej. W kwietniu wprowadzilismy do oferty nowy produkt Systematycznie Oszczêdzaj±ce Konto dajace klientom dodatkowe odsetki za regularne wp³aty oprócz standardowego oprocentowania. Stabilne oprocentowanie oraz nowoczesna i zró¿nicowana oferta depozytowa pozwalaj± nam zdobyæ nowych klientów oraz umacniaæ relacje ze sta³ymi klientami naszego banku - powiedzia³ Eric Drok, wiceprezes ING Banku ¦l±skiego.

 

Oprocentowanie dla poszczególnych kont oszczêdno¶ciowych w ING Banku w skali roku po zmianie wynosi:

  • Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe w PLN - od 3,25 do 3,50%;
  • Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe Direct w PLN - od 3,25 do 3,50% (+ 0,50% mo¿liwego podwy¿szonego oprocentowania);
  • Otwarte Konto Oszczêdno¶ciowe Premium – od 2,75 do 4,30%;
  • Systematycznie Oszczêdzaj±ce Konto – 2,25% (+ 1,50% mo¿liwego podwy¿szonego oprocentowania).

 

Konta oszczêdno¶ciowe s± wygodn± i op³acaln± form± lokowania nadwy¿ek finansowych. Ich atutami s±: wysokie oprocentowanie, miesiêczna kapitalizacja odsetek, bezp³atne otwarcie i obs³uga rachunku. Wp³aty, jak i wyp³aty mo¿na dokonywaæ w dowolnej wysoko¶ci i w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Otwarcie i obs³uga kont oszczêdno¶ciowych mo¿liwa jest zarówno w oddzia³ach banku, jak i za po¶rednictwem internetu.

Oferta depozytowa w ING Banku ¦l±skim obejmuje produkty oszczêdno¶ciowe w z³otych, euro, dolarach oraz funtach brytyjskich. Informacje na temat oprocentowania dla poszczególnych produktów oszczêdno¶ciowych s± dostêpne  na stronie internetowej www.ingbank.pl oraz w oddzia³ach banku.


rdo: www.ingbank.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%