newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych

2012-04-02


ING BankMobile, aplikacja ING Banku ¦l±skiego na telefon iPhone, zosta³a wyró¿niona przez jury konkursu Generation Mobile 2012.


ING BankMobile w gronie najlepszych polskich aplikacji mobilnych

Celem konkursu  by³o nagrodzenie ciekawych polskich produkcji mobilnych na iOS, Android i Windows Phone 7. Do dzi¶ aplikacjê ING BankMobile ¶ci±gniêto z App Store ju¿ ponad 13 tys. razy.


Wyniki konkursu zosta³y zaprezentowane podczas konferencji Generation Mobile w Warszawie. Aplikacja ING BankMobile znalaz³a siê w gronie 5 najlepszych aplikacji mobilnych na system iOS. Jest to jedyna wyró¿niona aplikacja bankowa. Jury doceni³o m.in. b³yskawiczny i intuicyjny dostêp do rachunków oraz graficzny wska¼nik stanu ¶rodków na rachunku, który w przybli¿eniu informuje u¿ytkownika o aktualnej warto¶ci jego salda.

 

Do konkursu mo¿na by³o zg³aszaæ ciekawe polskie aplikacje mobilne na iOS, Android oraz Windows Phone 7. W sumie jury oceni³o 140 programy, wyró¿niaj±c po 5 produkcji dla ka¿dego z systemów mobilnych. Oceniaj±c aplikacje brano pod uwagê pomys³, jako¶æ wykonania, potencja³ rozwojowy, funkcjonalno¶æ oraz oryginalno¶æ zastosowanych rozwi±zañ. W¶ród pozosta³ych wyró¿nionych aplikacji na system iOS by³y gra Jelly Defense, aplikacja Milky Way pozwalaj±ca odbyæ podró¿ po wirtualnym niebie, ScrumPad Pro s³u¿±cy do kompleksowego zarz±dzania projektami oraz Nokaut Skaner, umo¿liwiaj±cy skanowanie kodów kreskowych produktów i porównywanie ich cen w sklepach internetowych. W kapitule konkursu zasiedli eksperci polskiego rynku internetowego i mobilnego.

 

Przypomnijmy, ¿e  ING BankMobile pozwala m.in. na wykonanie przelewów wewnêtrznych i zdefiniowanych, sprawdzenie stanu rachunków bie¿±cych i oszczêdno¶ciowych, historii transakcji kart± kredytow± oraz informacji na temat zaci±gniêtych kredytów. Aplikacja umo¿liwia tak¿e znalezienie najbli¿szego bankomatu i placówki, zastrze¿enie karty, a tak¿e skontaktowanie siê z bankiem telefonicznie i przez e-mail. Dziêki wersji demo, ka¿dy posiadacz iPhone mo¿e sprawdziæ funkcjonalno¶æ czê¶ci transakcyjnej.

 

Graficzny wska¼nik poziomu ¶rodków to nowatorskie rozwi±zanie, pozwalaj±ce sprawdziæ stan konta natychmiast po uruchomieniu aplikacji, bez konieczno¶ci logowania siê do systemu. W formie wizualnej informuje on u¿ytkownika o aktualnym saldzie, nie podaj±c jednak warto¶ci liczbowych. U¿ytkownik samodzielnie okre¶la w aplikacji maksymalny poziom ¶rodków podawany przez wska¼nik, dziêki czemu tylko on wie, jaki jest faktyczny stan jego rachunku. Na przyk³ad je¶li u¿ytkownik ustawi w aplikacji maksymaln± wysoko¶æ wska¼nika na poziomie 1000 z³, a aktualny stan ¶rodków na jego rachunku wynosi 500 z³, wska¼nik poka¿e poziom 50%.

 

Aplikacja wspiera telefony: iPhone 3GS, 4 oraz 4S, czyli posiadaj±ce system operacyjny iOS 4.3 i nowszy. Warunkiem korzystania z ING BankMobile jest posiadanie aktywnego konta ING BankOnLine. Instrukcje jak zainstalowaæ ING BankMobile na iPhone znajduj± siê na stronie ING Banku ¦l±skiego.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe pakiety kont w Credit Agricole
Bezp³atne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, us³uga u³atwiaj±ca oszczêdzanie oraz karty umo¿liwiaj±ce p³atno¶ci zbli¿eniowe to wspólne elementy nowych pakietów kont w Credit Agricole.

Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH Zmiany w ofercie kont osobistych Banku BPH
Bank BPH, dopasowuj±c swoj± ofertê do zmieniaj±cych siê potrzeb Klientów, od 1 pa¼dziernika br. wprowadza zmiany do oferty kont osobistych.

Bezp³atne wyp³aty z bankomatów Kredyt Banku
Niezmiernie mi³o mi poinformowaæ, ¿e od dnia 01.10.2012 roku bankomaty sieci Kredyt Bank do³±czaj± do grupy bezp³atnych bankomatów dla klientów indywidualnych kart p³atniczych BZ WBK

Karta Debit MasterCard PayPassKarta Debit MasterCard PayPass
Za ka¿d± p³atno¶æ dokonan± kart± w Internecie Alior Sync zwraca Ci 5% jej warto¶ci!

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku ¦l±skim
ING Bank ¦l±ski udostêpni³ swoim klientom system rozliczeñ p³atno¶ci natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwi±zanie pozwala na realizacjê przelewów w z³otych ju¿ po kilku sekundach od momentu z³o¿enia zlecenia.

mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie mSaver - innowacyjny sposób na regularne oszczêdzanie
mSaver to nowatorski program, którego zadaniem jest u³atwienie klientom systematycznego oszczêdzania.

Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie Powstanie nowy mBank, najnowocze¶niejszy bank na ¶wiecie
Do koñca roku powstanie zupe³nie nowy mBank, który ma ambicjê staæ siê najnowocze¶niejszym bankiem na ¶wiecie. BRE zainwestuje w projekt ³±cznie 100 mln z³.

PAYBACK w serwisie BZWBK24
Uruchomili¶my program dla aktywnych klientów us³ug BZWBK24, dziêki któremu aktywno¶æ w bankowo¶ci elektronicznej zamienicie na punkty PAYBACK.

Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at! Przetestuj konto w Banku BPH przez rok bez op³at!
Klienci, którzy od 1 marca do 11 kwietnia 2012 r. otworz± w Banku BPH nowe Kapitalne lub Maksymalne Konto i zapewni± na nie wp³ywy w wysoko¶ci minimum 1500 z³ miesiêcznie, nie zap³ac± za jego prowadzenie do 31 marca 2013 r.

Klienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonemKlienci MultiBanku i mBanku zap³ac± zbli¿eniowo iPhonem
MultiBank oraz mBank we wspó³pracy z Visa Europe rozpoczynaj± drugi etap testów p³atno¶ci zbli¿eniowych NFC. Inauguruje go konkurs dla klientów, którego zwyciêzcy do³±cz± do grona testuj±cego mobilne p³atno¶ci na iPhone’ach.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%