newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSDzia³am na koncie, zgarniam bilety

2012-05-30


Trwa nowa kampania 1 Konta w Credit Agricole. Za³o¿enie tego rachunku bank nagrodzi biletami do kina. Na tych, którzy dodatkowo polec± konto znajomym, czekaj± bilety na najwiêksze koncerty w ca³ej Polsce.


Klienci otwieraj±cy 1 Konto mog± otrzymaæ bilety do sieci kin Cinema City. Wystarczy, ¿e na nowym koncie dokonaj±, co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych na minimaln± kwotê 10 z³ ka¿da. Ci, którzy dodatkowo namówi± znajomych do otwarcia 1 Konta i dokonania na nim minimum 3 transakcji, odbior± kupon na dowolnie wybrany koncert. Mog± to byæ m.in. tegoroczne letnie festiwale - Heineken Opener Festival, Coke Live Music Festival, Orange Warsaw Festival, na których zagraj± takie gwiazdy, jak: Placebo i The Prodigy. Im wiêcej znajomych otworzy konto, tym wy¿sza warto¶æ kuponów - za troje znajomych mo¿na dostaæ kupony o warto¶ci 200 z³, za sze¶cioro znajomych - kupony o warto¶ci 400 z³, a za 9-osobow± paczkê mo¿na otrzymaæ kupony o równowarto¶ci 600 z³.

 

Zasady 1 Konta pozostaj± bez zmian - bank nie pobiera op³at za prowadzenie konta, przelewy internetowe i kartê debetow± (przy dokonaniu w danym miesi±cu transakcji na ³±czn± kwotê 100 z³). Bezp³atne s± równie¿ obs³uga konta w bankowo¶ci elektronicznej CA24, powiadomienia sms, a tak¿e wyp³aty w 3200 bankomatach. Dodatkowo bank proponuje do 500 z³ limitu w koncie na start, kredyt na prawo jazdy oraz ubezpieczenie "Bezpieczna Kieszeñ" na wypadek utraty kluczy, portfela, karty czy telefonu. Promocja skierowana jest do osób w wieku 18-27 lat.

 Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%