newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSCredit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê

2013-02-11


Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.


Bank uruchamia z partnerami Klubu Rabatowego specjaln± promocjê walentynkow± pod has³em Najs³odsze prezenty kupuj z rabatami.

Najnowsza oferta Klubu Rabatowego Credit Agricole skierowana jest przede wszystkim dla zakochanych, planuj±cych z okazji Dnia ¦wiêtego Walentego obdarowaæ prezentem sprawiæ mi³± niespodziankê wybrankê lub wybrañca serca. Klienci banku mog± skorzystaæ z oferty Poczty Kwiatowej, proponuj±cej 12 proc. rabat lub Kwiatowego Ogrodu, który obni¿a cenê towarów o 20 z³, a tak¿e ze s³odkich propozycji Chocolissimo i Chocotelegram (16 proc. rabat). Z kolei zakup na stronie prezentmarzeñ.pl uprawnia posiadaczy kart p³atniczych Credit Agricole na wydanie o 10 proc. mniej.

Amatorów prezentów bardziej osobistymi mo¿e zainteresowaæ 20 proc. obni¿ka w sklepach Atlantic oraz Lanoro. Kupuj±c odzie¿ damsk± w sklepach Ravel, beneficjenci promocji zap³ac± 15 procent mniej, natomiast przy zakupach bi¿uterii powy¿ej 50 z³ w sklepach Kobe, posiadacze kart Credit Agricole - oprócz 5% zni¿ki - otrzymaj± dodatkowo bransoletkê w prezencie. Rabaty s± wa¿ne do 14 lutego.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

mBank: eKonto z budd± i premi± 600 z³otych mBank: eKonto z budd± i premi± 600 z³otych
Poczuj jak dobro do Ciebie wraca to has³o najnowszej w tym roku akcji mBanku. Warunki oferty specjalnej eKonto z premi±: - 60 z³otych na pocz±tek za za³o¿enie rachunku - bez dodatkowych warunków;.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%