newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSBankomaty BG¯ sprzedaj± najlepsze na rynku Konto osobiste z premi±

2012-03-27


Wybrane bankomaty aktywnie wspomagaj± akcje marketingowe obecnie prowadzone przez Bank BG¯. Zwracaj±c siê do klientów po imieniu proponuj± im skorzystanie z najlepszego na rynku Konta osobistego z premi± czy kredytu gotówkowego.


W Banku BG¯ trwa pilota¿owa akcja maj±ca na celu wykorzystanie kilkudziesiêciu wybranych bankomatów jako kana³u sprzeda¿owego. Klienci korzystaj±cy z bankomatu Banku BG¯ s± informowani o specjalnie przygotowanej dla nich ofercie Banku.

 

– Akcja wzmocni prowadzone obecnie przez nas kampanie promocyjne. Dot±d banki dzia³aj±ce w Polsce korzysta³y z tego kana³u dotarcia do klienta bardzo rzadko. Oczekujemy, ¿e dziêki takim dzia³aniom informacja o naszych bardzo konkurencyjnych produktach trafi do jeszcze szerszego grona klientów i akcja oka¿e siê bardzo efektywna – powiedzia³ Tomasz Zy¶ko, dyrektor zarz±dzaj±cy ds. sprzeda¿y w Banku BG¯.

 

Po w³o¿eniu karty do bankomatu, za pomoc± specjalnej aplikacji,  nastêpuje autoryzacja pozwalaj±ca sprawdziæ czy dla danego klienta zosta³a przygotowana specjalna oferta.   W tym czasie klient wybiera transakcjê, któr± chce zrealizowaæ w bankomacie. Mo¿liwe s± trzy propozycje dla u¿ytkownika:  oferta pre-approved kredytu gotówkowego, oferta kredytu gotówkowego bez prowizji dla klientów Banku BG¯, oferta konta z premi± dla klientów Banku korzystaj±cych z kart debetowych dodatkowych, ale nie posiadaj±cych konta osobistego oraz klientów innych banków.

 

W przypadku zainteresowania zaproponowan± ofert±, pojawi siê mo¿liwo¶æ pozostawienia numeru telefonu na który oddzwoni pracownik Banku w ci±gu 48 godzin. Je¶li klient nie bêdzie zainteresowany propozycj± wówczas nast±pi realizacja  ¿±danej  transakcji.

Akcja realizowana jest w 46 wyselekcjonowanych bankomatach Banku BG¯ na terenie ca³ego kraju. Potrwa do po³owy czerwca.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%