newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSSAkcja Kont Rewolucja w Alior Banku

2011-03-09


Alior Bank przygotowa³ now± ofertê dla osób korzystaj±cych czêsto z internetu. Im wiêcej osób wst±pi do gry, tym wiêksza szansa, ¿e zostan± zwolnienie z op³at za posiadanie karty 5 lub 9 z³.


Akcja Kont Rewolucja w Alior Banku Alior Bank, jako jedyny, wykorzysta³ trend na grupowe zakupy. Utworzy³ propozycjê dla internautów, którzy skorzystaj± z bankowe konta na warunkach specjalnych do pó³tora roku. Je¿eli w akcji we¼mie udzia³ minimum 1 000 uczestników, wszystkie osoby, które spe³ni± wymagane warunki, bêd± zwolnione z op³aty za kartê do konta przez 12 miesiêcy. Udzia³ minimum 1 500 uczestników spowoduje, ¿e okres ten bêdzie wynosiæ a¿ pó³tora roku. W przypadku ni¿szej liczby uczestników, ponios± przeciêtn± op³atê czyli 5 z³ za miesi±c za posiadanie karty debetowej i 4 z³ dodatkowej op³aty, je¶li konsument nie podejmie decyzji, by Alior sta³ siê jego g³ównym bankiem czyli, by wp³ywa³y raz w miesi±cu wynagrodzenie, emerytura, stypendium lub przelew minimum 2 ty¶ z³ z innego banku lub klient by³by zwi±zany z Alior Bankiem depozytami (powy¿ej 10 ty¶) lub kredytami (5 ty¶). W ofercie specjalnej mo¿e braæ udzia³ ka¿dy, kto dotychczas nie skorzysta³ z us³ug Alior Banku. Aby skorzystaæ z akcji Kont Rewolucja wystarczy wpisaæ swój numer PESEL w specjalnym formularzu, zamieszczonym na stronie, a nastêpnie z³o¿yæ internetowy wniosek o konto osobiste do 21 marca i otrzymaæ na to konto jednorazowy przelew w kwocie co najmniej 1000 z³ z innego banku do 31 marca br. Im wiêcej osób zapisze siê do akcji, tym wiêksz± korzy¶æ uzyskaj± wszyscy jej uczestnicy. Klient ryzykuje w akcji, ¿e zap³aci 5 albo 9 z³ i to jedyne op³aty, które mo¿e ponie¶æ. Wyp³aty z bankomatów w Polsce i na ¶wiecie bez op³at, nic równie¿ nie kosztuje obs³uga konta, identycznie przelewy internetowe oraz pakiety us³ug.


Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Alior Sync najlepszy w rankingu kont internetowych
Rachunek osobisty w Alior Sync drugi raz z rzêdu zwyciê¿y³o w rankingu kont online. Profil modelowego klienta, aktywnie korzystaj±cego ze swojego konta internetowego:.

Nowe bezp³atne konto Nordea Ulubione
Z pocz±tkiem maja 2013 roku Nordea Bank Polska wprowadzi³ do oferty nowe konto - Nordea Ulubione. Bez op³at i bez dodatkowych limitów Bank oferuje miêdzy innymi prowadzenie konta.

Konto w Nordea Bank Polska otworzysz przez Internet
Nordea Bank wprowadza mo¿liwo¶æ za³o¿enia konta dla klientów indywidualnych bez potrzeby oczekiwania na kuriera czy wizyty w placówce bankowej.

Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze Alior Bank: Konto Rozs±dne z 5% zwrotem wydatków na zakupy spo¿ywcze
Alior Bank powiêksza ofertê kont osobistych dla klientów indywidualnych o Konto Rozs±dne. Zasadniczym wyró¿nikiem nowego konta jest mo¿liwo¶æ otrzymania 5 procentowego zwrotu wydatków na zakupy spo¿ywcze.

Konto Godne Polecenia w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK udostêpnia w swojej ofercie Konto Godne Polecenia - bez ponoszenia kosztów za obs³ugê, wydanie karty, z darmowymi wybranymi przelewami internetowymi i w pe³ni mobilne dziêki us³ugom BZWBK24.

INVEST-BANK S.A. umo¿liwia sk³adanie wniosku o konto osobiste przez urz±dzenia mobilne
INVEST-BANK S.A. uruchomi³ mo¿liwo¶æ zdalnego za³o¿enia Konta z wykorzystaniem urz±dzenia mobilnego. Proces jest ca³kowicie elektroniczny i nie wymaga wizyty w oddziale Banku lub zg³aszania siê pod numer call center.

Konto w ING Banku otworzysz przez Internet Konto w ING Banku otworzysz przez Internet
ING Bank ¦l±ski udostêpnia mo¿liwo¶æ otwarcia rachunku dla klientów indywidualnych poprzez autoryzacjê przelewem z innego banku. To ³atwy i wygodny sposób skorzystania z oferty konta bez udzia³u kuriera lub wizyty w placówce bankowej.

Darmowe konto dla rolników w Credit Agricole
Credit Agricole zaproponowa³ rolnikom konto AGRICOLE z prost± tabel± op³at. Bank obs³uguje konto bezp³atnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztuj± najwy¿ej 1 z³.

W Banku Pocztowym za³o¿ysz konto przez Internet
Bank Pocztowy udostêpni³ mo¿liwo¶æ za³o¿enia Pocztowego Konta Standard i Pocztowego Konta Nestor za pomoc± Internetu. Wszystkie osoby, które maj± zamiar za³o¿yæ konto w Banku Pocztowym mog± to zrobiæ nie wychodz±c z domu.

Credit Agricole uruchamia walentynkow± promocjê
Do 14 lutego specjalnie zni¿ki w sklepach takich jak Atlantic, Ravel, Lanoro oraz Kobe otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%