newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium

2012-06-05


7% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³.


7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium

Wiêkszo¶æ oszczêdzaj±cych wybiera raczej dostêp do pieniêdzy ni¿ wy¿sze oprocentowanie. Widaæ to chocia¿by po danych NBP: blisko po³owa oszczêdno¶ci Polaków le¿y na ROR-ach lub na kontach oszczêdno¶ciowych czêsto oprocentowanych ni¿ej ni¿ lokaty. My, zachêcaj±c klientów do oszczêdzania, dajemy dwa w jednym – wyj±tkowo atrakcyjne oprocentowanie po³±czone z mo¿liwo¶ci± dop³at i wyp³at bez utraty odsetek - mówi Marek Ubysz, Kieruj±cy Wydzia³em Produktów Oszczêdno¶ciowych.


Konto Oszczêdno¶ciowe - najwa¿niejsze korzy¶ci:

  • oprocentowane a¿ do 7% w skali roku dla nowych ¶rodków, wp³acanych podczas promocji
  • mo¿liwo¶æ dop³at w ka¿dej chwili
  • mo¿liwo¶æ wyp³at bez utraty odsetek
  • bez op³at za otwarcie i prowadzenie Konta Oszczêdno¶ciowe

Promocja „Nowe ¶rodki na koncie oszczêdno¶ciowym” trwa do 20 sierpnia 2012 r. Przeznaczona jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów Banku Millennium.


Oprocentowanie uzale¿nione jest od salda nowych ¶rodków na koncie. Najwy¿sze oprocentowanie obowi±zuje dla nowych ¶rodków do 25 000 z³ w³±cznie. Oprocentowanie dla nadwy¿ek kwot w poszczególnych przedzia³ach obliczane jest zgodnie z poni¿szymi zasadami:

  • 7% dla kwot do 25 000 z³;
  • 6% dla nadwy¿ki ponad 25 000 do 50 000 z³;
  • 5,5% dla nadwy¿ki ponad 50 000 do 100 000 z³;
  • 5% dla nadwy¿ki ponad 100 000 z³


Przyk³adowo przy wp³acie 30 000 nowych ¶rodków otrzymam: a) 7% dla 25 000 z³ i b) 6 % dla nadwy¿ki ponad 25 000 z³ czyli dla 5000 z³.

Konto Oszczêdno¶ciowe obs³ugiwane jest za po¶rednictwem rachunku oszczêdno¶ciowo-rozliczeniowego, który umo¿liwia korzystanie równie¿ z innych us³ug bankowych.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%