newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium

2012-10-01


6,5% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³. Oprocentowanie promocyjne obowi±zuje przez 3 miesi±ce niezale¿nie od momentu wp³aty.


6,5% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium W nowej promocji Konta Oszczêdno¶ciowego Banku Millennium mo¿na zarobiæ solidnie, wygodnie i korzystnie. Wyj±tkowo atrakcyjne oprocentowanie - 6,5% w skali roku dla nowych ¶rodków do 25 000 z³ - po³±czono z mo¿liwo¶ci± dop³at i wyp³at bez utraty odsetek. Otwarcie i prowadzenie konta jest równie¿ bezp³atne. Promocja trwa do 31 grudnia 2012 roku.
Nasze Konto Oszczêdno¶ciowe jest teraz jeszcze bardziej oszczêdno¶ciowe. Tak naprawdê dzia³a jak trzymiesiêczna lokata – wp³acamy pieni±dze podczas promocji, nawet ostatniego dnia, i przez 3 miesi±ce od pierwszej wp³aty mamy gwarancjê promocyjnego oprocentowania. Dodatkowo mo¿emy dop³aciæ lub w razie potrzeby wyp³aciæ czê¶æ ¶rodków bez utraty odsetek - t³umaczy Marek Ubysz, Kieruj±cy Wydzia³em Produktów Oszczêdno¶ciowych.

Konto Oszczêdno¶ciowe - najwa¿niejsze korzy¶ci:
  • oprocentowane a¿ do 6,5% w skali roku dla nowych ¶rodków, przez 3 miesi±ce,
  • bez op³at za otwarcie i prowadzenie konta,
  • z mo¿liwo¶ci± dop³at w ka¿dej chwili,
  • z mo¿liwo¶ci± wyp³at bez utraty odsetek.

Oprocentowanie dla nowych ¶rodków naliczane jest progowo: 6,5% w skali roku dla kwot do 25 000 z³;
5,5% w skali roku dla kwot od 25 000 z³ do 100 000 z³ i 5,0% w skali roku dla kwot od 100 000 z³. Promocyjne oprocentowanie liczone jest od dnia, w którym nast±pi pierwszy wp³yw nowych ¶rodków w okresie Promocji i obowi±zuje przez 3 miesi±ce. Promocja przeznaczona jest zarówno dla nowych jak i obecnych klientów Banku Millennium.Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Nowe Konto Oszczêdno¶ciowe w Meritum Banku
Meritum Bank wprowadza do oferty nowe Konto Oszczêdno¶ciowe, którego oproc wynosi 3,6% w roku dla wszystkich posiadanych oszczêdno¶ci, ju¿ od 1z³.

Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim Wiêcej oszczêdno¶ci z bonusem w ING Banku ¦l±skim
ING proponuje kredytobiorcom wy¿sze oprocentowanie na rachunkach oszczêdno¶ciowych w polskiej walucie. W ramach oferty Bonus na start bank proponuje 3,50proc w skali roku przez 4 miesi±ce od daty otwarcia OKO w z³.

FM Lokata PRO i rachunek oszczêdno¶ciowy w FM Banku na nowych zasadach
FM Bank S.A. rozszerza swoj± paletê produktów oszczêdno¶ciowych. Poza dotychczasowymi lokatami internetowymi, klienci banku mog± skorzystaæ z darmowego rachunku oszczêdno¶ciowego i nowej lokaty terminowej - FM Lokaty PRO.

4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 4% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
4 procent w skali roku przez trzy miesi±ce oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocyjne oprocentowanie dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 100 tys z³ wp³aconych do 11 maja.

W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie W ING pieni±dze nie musz± siedzieæ na lokacie
ING Bank ¦l±ski promuje rachunek oszczêdno¶ciowy dla firm z obni¿onym oprocentowaniem 4 procent. W ramach oferty specjalnej Wiêcej ni¿ lokata przedsiêbiorstwa.

Meritum Bank gwarantuje oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego
Meritum Bank gwarantuje, ¿e do koñca 2013 roku oprocentowanie Konta Oszczêdno¶ciowego nie spadnie poni¿ej 4,0 proc. Porêczenie dotyczy zarówno nowych, jak i aktualnych klientów Banku i wszystkich oszczêdno¶ci - od pierwszej do ostatniej z³otówki.

ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie ING Bank ¦l±ski promuje oszczêdzanie
ING Bank ¦l±ski uruchomi³ kierowany do u¿ytkowników serwisu Facebook konkurs propaguj±cy oszczêdzanie.

Najlepsze rachunki oszczêdno¶ciowe w listopadzie
Na pocz±tek na uwagê zas³uguj± do¶æ nieprzeciêtne oferty kont oszczêdno¶ciowych, które przyci±gaj± kredytobiorców imponuj±cym oprocentowaniem.

Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku BPH
Bank BPH wprowadzi³ do oferty nowy produkt dla Klientów indywidualnych - Pracowite Konto Oszczêdno¶ciowe. Konto to zapewnia dostêp do oszczêdno¶ci i efektywne zyski dziêki dziennej kapitalizacji odsetek.

7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium 7% na Koncie Oszczêdno¶ciowym w Banku Millennium
7% w skali roku oferuje teraz Konto Oszczêdno¶ciowe w Banku Millennium. Promocja dotyczy nowych ¶rodków w wysoko¶ci do 25 000 z³.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%