newsy rss strona gwna
strona gwna
mapa strony
kanay RSS20 tysiêcy kart partnerskich MAKRO Millennium

2011-11-09


W ci±gu czterech miesiêcy od rozpoczêcia wspó³pracy z firm± MAKRO Cash & Carry Bank Millennium wyda³ 20 tysiêcy wielofunkcyjnych kart partnerskich MAKRO Millennium.


20 tysiêcy kart partnerskich MAKRO Millennium

Wydanie 20 tysiêcy kart w tak krótkim czasie, na dodatek w trakcie tworzenia sieci sprzeda¿y, jest bardzo dobrym wynikiem - mówi Artur Klimczak, cz³onek zarz±du Banku Millennium. ¦wiadczy to o dopasowaniu oferty do realnych potrzeb przedsiêbiorców. Jest równie¿ sygna³em, ¿e udostêpnienie  us³ug bankowych w odwiedzanym regularnie miejscu jest cenionym przez Klientów udogodnieniem. Liczê, ¿e do koñca roku wydamy w sumie 30 tysiêcy kart MAKRO Millennium.

 

Rozwi±zania finansowe, które wprowadzili¶my z Bankiem Millennium zaliczam do tych projektów 2011 roku, które odnios³y sukces. W stosunkowo krótkim czasie wydali¶my 20 000 kart, daj±c naszym Klientom nowoczesne narzêdzie u¿yteczne w ich codziennym biznesie, nie tylko podczas zakupów w MAKRO. Obecn± fazê projektu postrzegam jako pocz±tek prac, których celem jest indywidualizacja  oferty i dopasowanie jej do potrzeb ró¿nych grup Klientów, z którymi nieustannie prowadzimy otwarty dialog.  Jeste¶my dumni z mo¿liwo¶ci wspó³pracy z Bankiem Millennium i liczymy na jej dalszy rozwój - komentuje Jose Bonito, cz³onek zarz±du MAKRO Cash & Carry.

 

Du¿o pozytywnych sygna³ów pochodzi od samych  Klientów, którzy doceniaj± prosty i szybki dostêp do produktów kredytowych. W wiêkszo¶ci przypadków osoby prowadz±ce jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± w ci±gu kilkunastu minut podpisaæ umowê o kredyt czy kartê kredytow±. Stali  Klienci MAKRO okazuj± jedynie kartê wej¶ciow± do hali i dowód osobisty. Ci którzy zdecyduj± siê na otwarcie rachunku (z tej dodatkowej opcji skorzysta³o do tej pory 13 tysiêcy osób), otrzymuj± dostêp do kredytu w rachunku bie¿±cym.

 

Pilota¿owa faza projektu ruszy³a w trzech warszawskich halach MAKRO Cash & Carry w po³owie lipca. Dziêki sprawnej wspó³pracy miêdzy Partnerami, ostatni z blisko trzydziestu zaplanowanych Punktów Obs³ugi Klienta otwarto pod koniec wrze¶nia, miesi±c przed pocz±tkowo zak³adanym terminem zakoñczenia budowy ca³ej sieci.

 

Partnerska oferta Banku Millennium i firmy MAKRO Cash & Carry obejmuje karty p³atnicze (debetowe i kredytowe), rachunki bankowe i ró¿ne formy kredytów.


rdo: www.bankmillennium.pl
Zobacz wicej:
Podobne artykuy:

Visa rozwija sieæ akceptacji kart w mniejszych miejscowo¶ciach
Visa zapowiada wy¿sze dofinansowanie na rzecz nowych terminali w mniejszych miejscowo¶ciach jako czê¶æ projektu Kart± Visa zap³acisz wszêdzie.

Loteria Loteria
Klienci u¿ywaj±cy karty kredytowej PKO Banku Polskiego mog± wzi±æ udzia³ w loterii. Losem w loterii jest ka¿da bezgotówkowa transakcja kart± na kwotê minimum 20 z³otych, wykonana w czasie trwania loterii.

Karty zbli¿eniowe i przedp³acone od Banku Zachodniego WBK
Na platformie istore pod adresem www.bzwbk.istore.pl mo¿na nabyæ karty prepaid Visa oraz MasterCard, a tak¿e karty do p³atno¶ci zbli¿eniowych oferowane przez Bank Zachodni WBK.

Alior ogranicza moneyback Alior ogranicza moneyback
Z pocz±tkiem kwietnia Alior Bank zmieni warunki uzyskania moneybacku za transakcje wykonane kartami kredytowymi. To ju¿ kolejna instytucja, która ogranicza grupê klientów maj±cych prawo do skorzystania z promocji.

Kibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu NarodowegoKibice zap³ac± kartami mBanku z wizerunkiem Stadionu Narodowego
W zwi±zku z mistrzostwami UEFA EURO 2012 BRE Bank przygotowa³ specjaln±, limitowan± seriê zbli¿eniowych kart p³atniczych typu pre-paid z logo mBanku i wizerunkiem Stadionu Narodowego.

Nagrody za zakupy z now± kart± MultiBankuNagrody za zakupy z now± kart± MultiBanku
Do oferty MultiBanku do³±czy³a karta p³atnicza World Debit MasterCard Aquarius, umo¿liwiaj±ca klientom korzystanie z presti¿owego programu lojalno¶ciowego oraz bezp³atnego ubezpieczenia podró¿nego.

Na Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE BankuNa Stadionie Narodowym zap³acimy kartami zbli¿eniowymi BRE Banku
BRE Bank bêdzie dostarcza³ i obs³ugiwa³ karty przedp³acone na Stadionie Narodowym w Warszawie. Karty z wizerunkiem stadionu oraz logotypem mBanku pos³u¿± do dokonywania p³atno¶ci zbli¿eniowych podczas wydarzeñ sportowych, w tym meczów EURO 2012.

Z kart± wydajê RATIOnalnie – konkurs z nagrodami
Ka¿dy klient mo¿e w ramach swojej karty kredytowej obni¿yæ oprocentowanie korzystaj±c z us³ugi Ratio – a od 2 kwietnia do 6 maja oraz od 28 maja do 24 czerwca 2012 r. wszyscy, którzy skorzystaj± z Ratio mog± wzi±æ udzia³ w konkursie z nagrodami.

Wielkanocne rabaty z kartami Credit Agricole
Czekoladki w delikatesach Alma, a tak¿e zni¿ki w sklepach La Passion du Vin oraz home&you otrzymaj± posiadacze kart p³atniczych Credit Agricole Bank Polska.

Karta przedp³acona MasterCard PayPassKarta przedp³acona MasterCard PayPass
Karta przedp³acona MasterCard® PayPass™ jest kart± p³atnicz±, która ³±czy w sobie wszystkie zalety karty przedp³aconej MasterCard® i PayPass™.Konta bankowe:
Nowoci i promocje:
Wiadomoci
301 Moved Permanently 301 Moved Permanently nginx


Kursy walut NBP 2023-01-24
USD4,3341+0,23%
EUR4,7073-0,24%
CHF4,7014-0,22%
GBP5,3443-0,38%